Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Zao]

吳藻(ca. 1799-1862)﹐女﹐字蘋香﹐號玉岑子﹐又名花簾詞人﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《花簾詞一卷》、《香南雪北詞一卷》、《花簾書屋詩詞》、《讀騷圖曲》。杭州府志﹐國朝閨秀正始續集﹐國朝正雅集﹐小檀欒室彙刻閨秀詞﹐碧城仙館女弟子詩﹐崑山徐氏書目﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話﹐女世說﹐林下雅音集有著錄。有張景祁﹐陳文述﹐魏謙升﹐趙慶熺序﹐吳藻自序。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Zao

[show details]

[hide texts]
Writings of 吳藻 Wu Zao﹕
詞 ci: 南仙呂入雙調:雲伯先生於西湖重修小青菊香雲友三女士墓刊蘭因集見示即題其後:尾聲: Nan xian lü ru shuang diao: Yunbo xian sheng yu Xi Hu chong xiu Xiaoqing Juxiang Yunyou san nü shi mu kan Lan yin ji jian shi ji ti qi hou: Wei sheng
詞 ci: 南南呂:雲裳妹鄧尉探梅圖:梁州新郎: Nan nan lü: Yunchang mei Deng wei tan mei tu: Liang zhou xin lang
詞 ci: 南南呂:雲裳妹鄧尉探梅圖:前腔: Nan nan lü: Yunchang mei Deng wei tan mei tu: Qian qiang
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 青黛湖上弔吳宮雙玉祠墓雙玉者闔閭女勝玉夫差女紫玉也墓久失陳頤道先生為營坏土鶴礀之西並建祠塑像勒文於石青黛湖虎邱後山湖名當即女墳湖也: Qingdai Hu shang diao Wu gong shuang Yu ci mu shuang Yu zhe Helü nü Shengyu Fuchai nü Ziyu ye mu jiu shi chen Yidao xian sheng wei ying huai tu Hejian zhi xi bing jian ci su xiang le wen yu shi Qingdai Hu Huqiu hou shan hu ming dang ji Nüfen Hu ye 8.16b
詩 shi: 秋雪漁莊: Qiu xue yu zhuang 8.17b
詩 shi: 龍井道中: Longjing dao zhong 8.17b
詩 shi: 翠淥園 : Cui lu yuan 8.18a
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 吳藻序: Wu Zao xu 序.1a
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 浪淘沙: Lang tao sha 花簾詞.1a
詞 ci: 清平樂: Qing ping le 花簾詞.1a
詞 ci: 滿江紅: Man jiang hong 花簾詞.1a
詞 ci: 行香子: Xing xiang zi 花簾詞.1b
詞 ci: 滿江紅﹕謝疊山遺琴二首琴名號鐘為新安吳素江明經家藏 Man jiang hong﹕Xie Dieshan yi qin er shou qin ming hao zhong wei Xin'an Wu Sujiang ming jing jia cang 花簾詞.1b
詞 ci: 調笑令: Tiao xiao ling 花簾詞.2b
詞 ci: 金縷曲﹕題王蘭佩女士靜好廔遺集 Jin lü qu﹕Ti Wang Lanpei nü shi jing hao lou yi ji 花簾詞.2b
詞 ci: 一痕沙: Yi hen sha 花簾詞.3a
詞 ci: 虞美人: Yu mei ren 花簾詞.3a
詞 ci: 秋波媚﹕題汪沅蘭女史白蓮畫卷 Qiu bo mei﹕Ti Wang Yuanlan nü shi bai lian hua juan 花簾詞.3a
詞 ci: 賀新涼: He xin liang 花簾詞.3b
詞 ci: 訴衷情: Su zhong qing 花簾詞.3b
詞 ci: 祝英臺近﹕影 Zhu ying tai jin﹕Ying 花簾詞.4a
詞 ci: 賣花聲: Mai hua sheng 花簾詞.4a
詞 ci: 風中柳﹕遊絲 Feng zhong liu﹕You si 花簾詞.4b
詞 ci: 金縷曲: Jin lü qu 花簾詞.4b
詞 ci: 如夢令﹕燕子 Ru meng ling﹕Yan zi 花簾詞.5a
詞 ci: 沁園春﹕花朝 Qin yuan chun﹕Hua zhao 花簾詞.5a
詞 ci: 齊天樂﹕有褱茞香姊 Qi tian le﹕You huai Chenxiang zi 花簾詞.5b
詞 ci: 酷相思: Ku xiang si 花簾詞.6a
詞 ci: 蘇幕遮﹕聽茞香姊彈瑟 Su mu zhe﹕Ting Chenxiang zi tan se 花簾詞.6a
詞 ci: 邁陂塘﹕憶趙茗香姊 Mai bei tang﹕Yi Zhao Mingxiang zi 花簾詞.6a
詞 ci: 喝火令: He huo ling 花簾詞.6b
詞 ci: 壽樓春﹕七夕 Shou lou chun﹕Qi xi 花簾詞.7a
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 花簾詞.7a
626 poem(s) (Page 1 of 13)<< | < | > | >> New Search

( Back )