Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
趙棻(1788-1856)﹐女﹐字儀姞﹐號子逸﹐又名次鴻﹐善約老人﹐上海人(今上海上海)。Related Materials: 著有 濾月軒集七卷。清史稿藝文志﹐松江府續志﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐荔牆叢書﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有嚴錫康識﹐趙棻自序。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 趙棻 ]
濾月軒集:七卷(清趙棻撰)。清同治十二年癸酉(1873)重刻本
Lü yue xuan ji:7 juan(by Zhao Fen, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 趙棻 )
[ anthologies in this database containing works by 趙棻 ]
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    濾月軒詩餘﹕一卷 Lü yue xuan shi yu: 1 juan - (All texts in this collection authored by 趙棻 )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 趙棻 )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 趙棻 )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 趙棻 )
[ remarks and biographies on 趙棻 ]
《歷代婦女著作考》 P. 707 著錄 作者: 胡文楷
論趙棻詩 Lun Zhao Fen shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論趙棻詞 Lun Zhao Fen ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論趙棻詞 Lun Zhao Fen ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
趙棻 Zhao Fen  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
趙棻 Zhao Fen  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (368 texts)]

( Back )