Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang Zhishu]

黃之淑(1792-1853)﹐女﹐字耕畹﹐號蘭娵老人﹐吴川人(今廣東吴川)。Related Materials: 著有 《蘭娵女史詩一卷》。高州府志﹐廣東女子藝文考﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Huang Zhishu

[show details]

[hide texts]
Writings of 黃之淑 Huang Zhishu﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題印心石屋圖(選五): Ti Yin xin shi wu tu xuan wu 補遺.74a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )