Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
屈敏﹐清嘉慶至道光初年人﹐女﹐字夢蟾﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 松風閣詩一卷。常昭合志稿有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 屈敏 ﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 合江亭 : He jiang ting 補遺.70a
In 心閑館小草:一卷(清屈凝撰);松風閣詩:一卷(清屈敏撰)。清道光10年(1830)刻本 Xin xian guan xiao cao:1 juan(by Qu Ning, Qing Dynasty); Song feng ge shi:1 juan (by Qu Min, Qing Dynasty)
詩 shi: 詠竹: Yong zhu 心閑館小草.6a
詩 shi: 社日同姊茝湘: She ri tong zi Chaixiang 心閑館小草.6a
詩 shi: 鄉思: Xiang si 心閑館小草.6b
詩 shi: 合江亭: He jiang ting 心閑館小草.6b
詩 shi: 題錢氏庶妗謝雪卿夫人遺稿(二首): Ti Qian shi shu jin Xie Xueqing fu ren yi gao (er shou) 心閑館小草.6b
詩 shi: 題子謙兄畫菊影小幅: Ti Ziqian xiong hua ju ying xiao fu 心閑館小草.7a
詩 shi: 四時閨辭(四首): Si shi gui ci (si shou) 心閑館小草.7a
8 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )