Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Weng Guangzhu]

翁光珠﹐清人﹐女﹐字月如﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 玉花閣集一卷。蘇州府志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Weng Guangzhu

[show details]

[hide texts]
Writings of 翁光珠 Weng Guangzhu﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 理妝詩 : Li zhuang shi 補遺.43a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )