Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Zhen]

李珍﹐清人﹐女﹐字浣霞﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 裁雲詩草。蘇州府志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Li Zhen

[show details]

[hide texts]
Writings of 李珍 Li Zhen﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 初冬夜坐(選一): Chu dong ye zuo (xuan yi) 補遺.41b
詩 shi: 題戈安人袁萼仙女史巡簷索笑圖 : Ti Ge an ren Yuan Exian nü shi Xun yan suo xiao tu 補遺.41b
詩 shi: 秋海棠和王懷白女史韻 : Qiu hai tang he Wang Huaibai nü shi yun 補遺.42a
詩 shi: 晚烟和素芳叔母韻 : Wan yan he Sufang shu mu yun 補遺.42a
詩 shi: 秋海棠和王懷白女史韻 : Qiu hai tang he Wang Huaibai nü shi yun 補遺.42b
詩 shi: 春日偶成 : Chun ri ou cheng 補遺.42b
詩 shi: 采蓮歌和吳靜香女史韻(選一) : Cai lian ge he Wu Jingxiang nü shi yun (xuan yi) 補遺.42b
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )