Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Guan Ying]

關鍈﹐清道光咸豐人﹐女﹐字秋芙﹐號妙妙道人﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《三十六芙蓉詩存》《夢影樓詞一卷》。杭州府志﹐崑山胡氏書目﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有關鍈自序。

Search the China Biographical Database for further information on Guan Ying

[show details]

[hide texts]
Writings of 關鍈 Guan Ying﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 關鍈序言: Guan Ying xu yan 序.1a
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
文﹕自序 Wen: Zi xu: 關鍈自序: Guan Ying zi xu 序.1a
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 夢影樓詞.1a
詞 ci: 洞僊歌﹕寄懷藹卿越中 Dong xian ge﹕Ji huai Aiqing Yue zhong 夢影樓詞.1a
詞 ci: 惜餘春慢﹕餞春同魏滋伯謙升丈作 Xi yu chun man﹕Jian chun tong Wei Zibo Qiansheng zhang zuo 夢影樓詞.1b
詞 ci: 金縷曲﹕和沈湘濤 Jin lü qu﹕He Shen Xiangtao 夢影樓詞.1b
詞 ci: 邁陂塘﹕再和湘濤 Mai bei tang﹕Zai he Xiangtao 夢影樓詞.2a
詞 ci: 梅子黃時雨﹕雨夜聯句 Mei zi huang shi yu﹕Yu ye lian ju 夢影樓詞.2b
詞 ci: 邁陂塘﹕西谿看蘆同藹卿 Mai bei tang﹕Xi xi kan lu tong Aiqing 夢影樓詞.2b
詞 ci: 念奴嬌﹕雪後招同沈湘佩善寶鮑玉士靚周暖妹來音李佩秋湘紉陳湘英雲僊集巢園妙吉祥室 Nian nu jiao﹕Xue hou zhao tong Shen Xiangpei Shanbao Bao Yushi Jing Zhou Nuanmei Laiyin Li Peiqiu Xiangren Chen Xiangying Yunxian ji Chao yuan Miao ji xiang shi 夢影樓詞.3a
詞 ci: 高陽臺﹕送沈湘佩入都 Gao yang tai﹕Song Shen Xiangpei ru du 夢影樓詞.3b
詞 ci: 洞僊歌﹕題橫山草堂圖 Dong xian ge﹕Ti Heng shan cao tang tu 夢影樓詞.4a
詞 ci: 臺城路﹕題藕花香里填詞圖 Tai cheng lu﹕Ti Ou hua xiang li tian ci tu 夢影樓詞.4a
詞 ci: 水龍吟﹕落葉 Shui long yin﹕Luo ye 夢影樓詞.4b
詞 ci: 菩薩蠻﹕嚴問樵保庸索題姬人背髻小影 Pu sa man﹕Yan Wenqiao Baoyong suo ti ji ren bei ji xiao ying 夢影樓詞.4b
詞 ci: 百字令﹕題湘濤冷月軒詩卷 Bai zi ling﹕Ti Xiangtao Leng yue xuan shi juan 夢影樓詞.5a
詞 ci: 蜨戀花: Die lian hua 夢影樓詞.5a
詞 ci: 謁金門: Ye jin men 夢影樓詞.5b
詞 ci: 柳梢青﹕題畫 Liu shao qing﹕Ti hua 夢影樓詞.5b
詞 ci: 百字令﹕晚秋湖上 Bai zi ling﹕Wan qiu hu shang 夢影樓詞.6a
詞 ci: 高陽臺﹕夕陽 Gao yang tai﹕Xi yang 夢影樓詞.6a
詞 ci: 蜨戀花﹕題無人庭院圖 Die lian hua﹕Ti Wu ren ting yuan tu 夢影樓詞.6b
詞 ci: 卜算子﹕秋海棠 Bu suan zi﹕Qiu hai tang 夢影樓詞.6b
詞 ci: 南廔令﹕題張詩舲祥河詞集 Nan lou ling﹕Ti Zhang Shiling Xianghe ci ji 夢影樓詞.7a
詞 ci: 減蘭﹕題扶病刺花圖為黃古漁玉琨悼亡作 Jian lan﹕Ti Fu bing ci hua tu wei Huang Guyu Yukun dao wang zuo 夢影樓詞.7a
詞 ci: 金縷曲﹕題汪玉卿叔娟曇花詞後 Jin lü qu﹕Ti Wang Yuqing Shujuan Tan hua ci hou 夢影樓詞.7b
詞 ci: 百字令﹕送藹卿之毘陵 Bai zi ling﹕Song Aiqing zhi Piling 夢影樓詞.7b
詞 ci: 祝英臺近: Zhu ying tai jin 夢影樓詞.8a
詞 ci: 生查子: Sheng zha zi 夢影樓詞.8b
詞 ci: 清平樂: Qing ping le 夢影樓詞.8b
詞 ci: 河傳﹕七夕有懷藹卿客中 He chuan﹕Qi xi you huai Aiqing ke zhong 夢影樓詞.8b
詞 ci: 南柯子: Nan ke zi 夢影樓詞.9a
192 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )