Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fang Yun]

方筠(?-1829)﹐女﹐字蘭畦﹐號雪廬﹐崑山人(今江蘇崑山)。Related Materials: 著有 雪廬小草﹐息影山房稿。崑新兩縣合志﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Fang Yun

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 方筠 Fang Yun ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 方筠 Fang Yun )
[ remarks and biographies on 方筠 Fang Yun ]
《歷代婦女著作考》 P. 225 著錄 作者: 胡文楷
方筠[略傳] Fang Yun [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論方筠詩 Lun Fang Yun shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
[ Correspondence, etc. ]
雪廬小姑別後卻寄 Xuelu xiao gu bie hou que ji  作者﹕唐其玉 Tang Qiyu
雪廬為梅花寫照余即作雪廬照題之 Xuelu wei mei hua xie zhao yu ji zuo Xuelu zhao ti zhi  作者﹕唐其玉 Tang Qiyu

[show texts (3 texts)]

( Back )