Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Bizhu]

王碧珠﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字绀仙﹐元和人(今江蘇蘇州)。國朝閨秀正始集,隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Bizhu

[show details]

[hide texts]
Writings of 王碧珠 Wang Bizhu﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 春暮過樂圃: Chun mu guo Le pu 4.15a
詩 shi: 瓶荷: Ping he 4.15a
詩 shi: 紅梅和韻: Hong mei he yun 4.15a
詩 shi: 冬夜月下聞笛: Dong ye yue xia wen di 4.15b
詩 shi: 新柳: Xin liu 4.15b
詩 shi: 試硯齋同妹意珠賞菊: Shi yan zhai tong mei Yizhu shang ju 4.15b
詩 shi: 奉懷隨園夫子﹙二首﹚: Feng huai Suiyuan fu zi 4.15b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 冬夜月下聞笛: Dong ye yue xia wen di 15.24a
In 增註隨園女弟子詩選:六卷(民國謝璿增註)。民國十二(1923)年付印,民國十五(1926)年再版 Zeng zhu Sui yuan nü di zi shi xuan, 6 juan (annotated by Xie Rui, Minguo era)
詩 shi: 紅梅和韻 : Hong mei he yun 卷四.9a
詩 shi: 春暮過樂圃 : Chun mu guo Le pu 卷四.9b
詩 shi: 瓶荷 : Ping he 卷四.9b
詩 shi: 紅梅和韻 : Hong mei he yun 卷四.9b
詩 shi: 冬夜月下聞笛 : Dong ye yue xia wen di 卷四.9b
詩 shi: 新柳 : Xin liu 卷四.10a
詩 shi: 試硯齋同妹意珠賞菊 : Shi yan zhai tong mei Yizhu shang ju 卷四.10a
詩 shi: 奉懷隨園夫子(二首) : Feng huai Suiyuan fu zi (er shou) 卷四.10a
15 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )