Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xi Yin]

奚音﹐清人﹐女﹐字伯琴﹐太倉人(今江蘇太倉)。Related Materials: 著有 夢香詩草。太倉州志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Xi Yin

[show details]

[hide texts]
Writings of 奚音 Xi Yin﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 古意 : Gu yi 補遺.19a
詩 shi: 雜詩(二首之一): Za shi (er shou zhi yi) 補遺.19b
詩 shi: 雜詩(之二): Za shi (zhi er) 補遺.19b
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )