Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
馬淑嬉﹐清人﹐女﹐號墨華﹐又名元華子﹐會稽人(今浙江紹興)。國朝閨秀正始續集,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 馬淑嬉 ﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 感懷: Gan huai 補遺.8b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 感懷: Gan huai 17.4b
詩 shi: 憶生生姊: Yi Shengsheng zi 17.4b
詩 shi: 苦雨初晴: Ku yu chu qing 17.4b
詩 shi: 閨怨: Gui yuan 17.5a
詩 shi: 賦得春閨人病時和生生姊玉起弟韻: Fu de chun gui ren bing shi he Shengsheng zi Yuqi di yun 17.5a
詩 shi: 秋景(三首): Qiu jing 17.5a
7 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )