Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Enrong]

胡恩榮﹐清人﹐女﹐全椒人(今安徽全椒)。Related Materials: 著有 習靜軒詩集。國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Enrong

[show details]

[hide texts]
Writings of 胡恩榮 Hu Enrong﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 禺山: Yu Shan 補遺.5b
詩 shi: 揚州學署呈金棕亭外祖: Yangzhou xue shu cheng Jin Zongting wai zu 補遺.6a
詩 shi: 瘦蝶: Shou die 補遺.6b
詩 shi: 牽牛花和方采芝表妹韻: Qian niu hua he Fang Caizhi biao mei yun 補遺.6b
詩 shi: 珠湖雜詩(選三): Zhu Hu za shi (xuan san) 補遺.7a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )