Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
梁琬﹐清人﹐女﹐字玉姬﹐洛陽人(今河南洛陽)。國朝閨秀正始續集,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 梁琬 ﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 搗衣行: Dao yi xing 7.5b
詩 shi: 訪春: Fang chun 7.5b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 搗衣行: Dao yi xing 9.3b
詩 shi: 訪春: Fang chun 9.3b
詩 shi: 送夏: Song xia 9.4a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 9.4a
詩 shi: 訪春: Fang chun 9.4a
詩 shi: 閨思: Gui si 9.4b
詩 shi: 送夏: Song xia 9.4b
7 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )