Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Ruying]

李汝瑛﹐清人﹐女﹐字蘊華﹐任邱人(今河北任邱)。Related Materials: 著有 《金剛經註》﹑《汝瑛詩鈔》﹑《松雲閣詩集》。河北通志稿﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Li Ruying

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 李汝瑛 Li Ruying ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李汝瑛 Li Ruying )
重刻近月亭詩稿:四卷,附十三名媛詩草:一卷(清紀玘文撰)。嘉慶十九年(1814)刻本
Chong ke Jin yue ting shi gao:4 juan, Fu Shi san ming yuan shi cao:1 juan (by Ji Qiwen, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李汝瑛 Li Ruying )
[ remarks and biographies on 李汝瑛 Li Ruying ]
《歷代婦女著作考》 P. 329 著錄 作者: 胡文楷
李汝瑛[略傳] Li Ruying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
寄嫂氏韞華時歸寧越中 Ji sao shi Yunhua shi gui ning Yue zhong  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen
秋風二章:思韞華在浙也 Qiu feng er zhang: Si Yunhua zai Zhe ye  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen
胭脂山同韞華玩月 Yanzhi shan tong Yunhua wan yue  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen
贈韞華 Zeng Yunhua  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen
新築小閣詩贈嫂氏韞華 Xin zhu xiao ge shi zeng sao shi Yunhua  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen
哭嫂氏韞華(四首) Ku sao shi Yunhua (si shou)  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen
檢韞華手錄 Jian Yunhua shou lu  作者﹕紀玘文 Ji Qiwen

[show texts (29 texts)]

( Back )