Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ye Wenlan]

葉文孄﹐清人﹐女﹐字淑庵﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《紡餘錄一卷》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Ye Wenlan

[show details]

[hide texts]
Writings of 葉文孄 Ye Wenlan﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 十辭詩(選三): Shi ci shi (xuan san) 5.23b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )