Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Deyi]

王德宜(1766-1825)﹐女﹐字韞輝﹐號雲芝,笑隱﹐又名王德儀﹐華亭人(今上海松江)。Related Materials: 著有 《黔中吟》《語鳳巢吟稿四卷》《綠筠吟稿一卷》。杭州府志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有王鳴盛﹐沈颺原序﹐陳貞淑序﹐汪萬鈞跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Deyi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王德宜 Wang Deyi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王德宜 Wang Deyi )
[ remarks and biographies on 王德宜 Wang Deyi ]
《歷代婦女著作考》 P. 251 著錄 作者: 胡文楷
論王德宜詩 Lun Wang Deyi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
王德宜[略傳] Wang Deyi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論王德宜詩 Lun Wang Deyi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論王德宜 Lun Wang Deyi  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (1 texts)]

( Back )