Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lu Yaoying]

陸瑤英﹐清人﹐女﹐字秀餐﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《閒窗小草》﹐《霞亭集》。然脂集﹐清閨秀藝文略﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Lu Yaoying

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陸瑤英 Lu Yaoying ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陸瑤英 Lu Yaoying )
[ remarks and biographies on 陸瑤英 Lu Yaoying ]
《歷代婦女著作考》 P. 618 著錄 作者: 胡文楷
論陸瑤英詩 Lun Lu Yaoying shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
陸瑤瑛[略傳] Lu Yaoying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )