Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Miaohui]

妙慧﹐清人﹐女﹐字楚嶼﹐又名馬楚嶼﹐張如玉﹐馬如玉﹐上元人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《楚嶼集》﹑《謝塵詩》﹑《鶴間詞》。然脂集﹐眾香詞﹐宮閨氏籍藝文考略﹐國朝閨秀正始續集﹐亘史,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Miaohui

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 妙慧 Miaohui ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 妙慧 Miaohui )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 妙慧 Miaohui )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 妙慧 Miaohui )
[ remarks and biographies on 妙慧 Miaohui ]
《歷代婦女著作考》 P. 158 著錄 作者: 胡文楷
妙慧[略傳] Miaohui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
馬如玉[略傳] Ma Ruyu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (3 texts)]

( Back )