Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Cao Shenyi]

曹慎儀﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字叔蕙﹐新建人(今江西新建)。Related Materials: 著有 玉雨詞一卷。小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有汪全德序。

Search the China Biographical Database for further information on Cao Shenyi

[show details]

[hide texts]
Writings of 曹慎儀 Cao Shenyi﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 沁園春﹕秋夜病褱 Qin yuan chun﹕Qiu ye bing huai 玉雨詞.1a
詞 ci: 青玉案: Qing yu an 玉雨詞.1a
詞 ci: 金縷曲﹕題擷秋圖圖寫美人佇立手拈紅豆微睇若有所思 Jin lü qu﹕Ti Xie qiu tu tu xie mei ren zhu li shou nian hong dou wei di ruo you suo si 玉雨詞.1b
詞 ci: 月上海棠﹕聞雁 Yue shang hai tang﹕Wen yan 玉雨詞.2a
詞 ci: 小重山﹕春夜 Xiao chong shan﹕Chun ye 玉雨詞.2a
詞 ci: 武陵春﹕桃花 Wu ling chun﹕Tao hua 玉雨詞.2b
詞 ci: 浣溪沙﹕和均 Huan xi sha﹕He yun 玉雨詞.2b
詞 ci: 滿江紅﹕風箏 Man jiang hong﹕Feng zheng 玉雨詞.3a
詞 ci: 蝶戀花﹕暮春 Die lian hua﹕Mu chun 玉雨詞.3a
詞 ci: 謁金門﹕春夜 Ye jin men﹕Chun ye 玉雨詞.3b
詞 ci: 清平樂﹕送春 Qing ping le﹕Song chun 玉雨詞.3b
詞 ci: 楊州慢: Yang zhou man 玉雨詞.4a
詞 ci: 賀新涼﹕元夕 He xin liang﹕Yuan xi 玉雨詞.4a
詞 ci: 前調[賀新涼]﹕和均 Qian diao[He xin liang]﹕He yun 玉雨詞.4b
詞 ci: 前調[賀新涼]﹕荷花 Qian diao[He xin liang]﹕He hua 玉雨詞.5a
詞 ci: 少年游﹕題楊柳岸曉風殘月圖 Shao nian you﹕Ti Yang liu an xiao feng can yue tu 玉雨詞.5a
詞 ci: 吳山青﹕聽雨 Wu Shan qing﹕Ting yu 玉雨詞.5b
詞 ci: 采桑子: Cai sang zi 玉雨詞.5b
詞 ci: 南鄉子: Nan xiang zi 玉雨詞.6a
詞 ci: 念奴嬌﹕暮秋即事 Nian nu jiao﹕Mu qiu ji shi 玉雨詞.6a
詞 ci: 前調[念奴嬌]﹕陶然亭秋望 Qian diao[Nian nu jiao]﹕Tao ran ting qiu wang 玉雨詞.6b
詞 ci: 前調[念奴嬌]﹕題葬花圖 Qian diao[Nian nu jiao]﹕Ti Zang hua tu 玉雨詞.6b
詞 ci: 黃金縷﹕題梅邊美人紈扇 Huang jin lü﹕Ti Mei bian mei ren wan shan 玉雨詞.7a
詞 ci: 浣溪沙: Huan xi sha 玉雨詞.7b
詞 ci: 清平樂: Qing ping le 玉雨詞.7b
詞 ci: 青衫溼: Qing shan shi 玉雨詞.7b
詞 ci: 小闌干: Xiao lan gan 玉雨詞.8a
詞 ci: 柳長春﹕題日暮倚修竹圖 Liu chang chun﹕Ti Ri mu yi xiu zhu tu 玉雨詞.8a
詞 ci: 浣溪沙﹕題蝴蝶便面 Huan xi sha﹕Ti hu die bian mian 玉雨詞.8b
詞 ci: 前調[浣溪沙]: Qian diao[Huan xi sha] 玉雨詞.8b
詞 ci: 柳梢青: Liu shao qing 玉雨詞.9a
詞 ci: 醉花陰: Zui hua yin 玉雨詞.9a
詞 ci: 錦堂春: Jin tang chun 玉雨詞.9a
詞 ci: 留春令: Liu chun ling 玉雨詞.9b
詞 ci: 聲聲慢﹕聞雁 Sheng sheng man﹕Wen yan 玉雨詞.9b
65 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )