Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jin He]

金荷﹐清人﹐女﹐字品蓮﹐號小紅﹐嘉興人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 《吟香閣稿》。擷芳集﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jin He

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 金荷 Jin He ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 金荷 Jin He )
[ remarks and biographies on 金荷 Jin He ]
《歷代婦女著作考》 P. 407 著錄 作者: 胡文楷
論金荷詩 Lun Jin He shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
金荷[略傳] Jin He [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (2 texts)]

( Back )