Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Jing]

史靜﹐清人﹐女﹐字琴仙﹐溧陽人(今江蘇溧陽)。Related Materials: 著有 《停琴佇月樓詩》。碧城仙館女弟子詩﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shi Jing

[show details]

[hide texts]
Writings of 史靜 Shi Jing﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 蕊生長姒百美詩於李易安朱淑貞尚沿舊說詩以辨之: Ruisheng Chang si bai mei shi yu Li Yian Zhu Shuzhen shang yan jiu shuo shi yi bian zhi 10.3a
In 碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印 Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)
詩 shi: 題梅垞兄公影梅庵樂府: Ti Meicha xiong gong Ying mei an yue fu 10.1a
詩 shi: 題梅垞兄公香畹樓樂府(二首): Ti Meicha xiong gong Xiang wan lou yue fu (er shou) 10.1a
詩 shi: 題西湖三女士墓奉呈頤道夫子(四首): Ti Xi hu san nü shi mu feng cheng Yidao fu zi (si shou) 10.1b
詩 shi: 玉蘭花與蕊生長姒同作: Yu lan hua yu Ruisheng zhang si tong zuo 10.2b
詩 shi: 蕊生長姒百美詩於易安朱淑貞尚沿舊說詩以辨之(二首): Ruisheng zhang si Bai mei shi yu Yi'an Zhu Shuzhen shang yan jiu shuo shi yi bian zhi (er shou) 10.3a
詩 shi: 讀頤道堂詩集謹題一律呈頤道夫子: Du Yidao tang shi ji jin ti yi lü cheng Yidao fu zi 10.3b
7 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )