Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yu Yueqing]

于月卿﹐清人﹐女﹐字蕊生﹐金壇人(今江蘇金壇)。Related Materials: 著有 《織素軒詩》。碧城仙館女弟子詩﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yu Yueqing

[show details]

[hide texts]
Writings of 于月卿 Yu Yueqing﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 百美詩: Bai mei shi 10.1a
In 碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印 Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles)
詩 shi: 百美詩五十韻: Bai mei shi wu shi yun 9.1a
詩 shi: 月下看玉蘭口占與琴仙叔姒同作: Yue xia kan yu lan kou zhan tong Qinxian shu si tong zuo 9.3b
詩 shi: 集唐題梅垞夫子影梅庵樂府: Ji Tang ti Meicha fu zi Ying mei an yue fu 9.4a
詩 shi: 題叔氏竹亭上舍劍華羨魚圖集唐五律八首: Ti shu shi zhu ting shang she Jianhua Xian yu tu ji Tang wu lü ba shou 9.5b
詩 shi: 奉題頤道夫子重修西湖三女士墓詩(四首): Feng ti Yidao fu zi chong xiu Xi hu san nü shi mu shi (si shou) 9.7b
詩 shi: 頤道夫子碧城女弟子三十餘人月卿與琴仙叔姒幸列門牆賦此紀事兼柬萼仙苕仙兩姊: Yidao fu zi Bicheng nü di zi san shi yu ren Yueqing yu Qinxian shu si xing lie men qiang fu ci ji shi jian jian Exian Shaoxian liang zi 9.8b
詩 shi: 偕琴仙編輯西泠閨詠謹題一律呈頤道夫子: Xie Qinxian bian ji Xiling gui yong jin ti yi lü cheng Yidao fu zi 9.8b
8 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )