Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jiang Fengqing]

江峰青﹐清人﹐女﹐字半嵐﹐號梅谷﹐衡陽人(今湖南衡陽)。Related Materials: 著有 《蜨香閣詩鈔一卷》《梅谷詩鈔》。湖北通志﹐湖南通志﹐柳絮集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jiang Fengqing

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 江峰青 Jiang Fengqing ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 江峰青 Jiang Fengqing )
[ remarks and biographies on 江峰青 Jiang Fengqing ]
《歷代婦女著作考》 P. 287 著錄 作者: 胡文楷
論江青楓詩 Lun Jiang Qingfeng shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
江峰青[略傳] Jiang Fengqing [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論江峯青 Lun Jiang Fengqing  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (1 texts)]

( Back )