Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
黃璞﹐清人﹐女﹐字石輝﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 棣華詩草。柳絮集﹐杭郡詩三輯﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 黃璞 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 黃璞 )
[ remarks and biographies on 黃璞 ]
《歷代婦女著作考》 P. 667 著錄 作者: 胡文楷
論黃璞詩 Lun Huang Pu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
黃璞[略傳] Huang Pu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (3 texts)]

( Back )