Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu shi (Zhou Shuping qi)]

朱氏(周樹屏妻)﹐清人﹐女﹐桂林人(今廣西桂林)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu shi (Zhou Shuping qi)

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )