Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zu Fenglin]

祖鳳林﹐清嘉慶前後人﹐女﹐字彩卿﹐又名彩雲﹐浦城人(今福建浦城)。Related Materials: 著有 《添香餘吟》。國朝閨秀正始續集﹐閩川閨秀詩話續編﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zu Fenglin

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 祖鳳林 Zu Fenglin ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 祖鳳林 Zu Fenglin )
[ remarks and biographies on 祖鳳林 Zu Fenglin ]
《歷代婦女著作考》 P. 486 著錄 作者: 胡文楷
論祖鳳林詩 Lun Zu Fenglin shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
祖鳳林 Zu Fenglin  作者/Author﹕ 丁芸 Ding Yun

[show texts (1 texts)]

( Back )