Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Yun]

史筠(1787前-1835後)﹐女﹐字湘霞﹐號石門女史﹐石門人(今浙江桐鄉)。Related Materials: 著有 蘿月軒詩集八卷。山東通志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shi Yun

[show details]

[hide texts]
Writings of 史筠 Shi Yun﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 寄外: Ji wai 17.19a
詩 shi: 暮秋聞警有感: Mu qiu wen jing you gan 17.19a
詩 shi: 秋夜懷左盡心夫人: Qiu ye huai Zuo Jinxin fu ren 17.19b
詩 shi: 病中思親: Bing zhong si qin 17.19b
In 蘿月軒詩集:八卷(清史筠撰)。清道光十五年(1835)抄本 Luo yue xuan shi ji: 8 juan (by Shi Yun, Qing Dynasty)
詩 shi: 題梅竹畫扇: Ti mei zhu hua shan 1.1a
詩 shi: 見湘帆大弟口占誌喜: Jian xiang fan da di kou zhan zhi xi 1.1a
詩 shi: 征婦吟: Zheng fu yin 1.1b
詩 shi: 蠶婦吟: Can fu yin 1.1b
詩 shi: 思婦吟: Si fu yin 1.2a
詩 shi: 棄婦吟: Qi fu yin 1.2a
詩 shi: 採蓮曲(二首): Cai lian qu (er shou) 1.2a
詩 shi: 四月二十八日病中夜夢葉松石夫人: Si yue er shi ba ri bing zhong ye meng Ye Songshi fu ren 1.2b
詩 shi: 寄外: Ji wai 1.3b
詩 shi: 送別春暉夫子: Song bie Chunhui fu zi 1.3b
詩 shi: 夏夜納涼憶外: Xia ye na liang yi wai 1.4a
詩 shi: 憶遠吟: Yi yuan yin 1.4a
詩 shi: 述懷: Shu huai 1.4b
詩 shi: 太白樓杜公詞懷古: Tai bai lou Du gong ci huai gu 1.5b
詩 shi: 述古四首: Shu gu si shou 1.6a
詩 shi: 白梅: Bai mei 1.8b
詩 shi: 秋聲: Qiu sheng 1.9a
詩 shi: 秋雨: Qiu yu 1.9a
詩 shi: 秋晴: Qiu qing 1.9b
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 1.9b
詩 shi: 秋蟲: Qiu chong 1.9b
詩 shi: 春雨連朝寄外(二首): Chun yu lian zhao ji wai (er shou) 1.10a
詩 shi: 春日口占(二首): Chun ri kou zhan (er shou) 1.10a
詩 shi: 春日早起: Chun ri zao qi 1.10b
詩 shi: 清明即事: Qing ming ji shi 1.10b
詩 shi: 春日懷大弟湘帆: Chun ri huai da di Xiangfan 1.11a
詩 shi: 春日懷遠: Chun ri huai yuan 1.11a
詩 shi: 題父執嚴午橋先生詩集並以誌別: Ti fu zhi Yan Wuqiao xian sheng shi ji bing yi zhi bie 1.11a
詩 shi: 寄三妹瑤卿: Ji san mei Yaoqing 1.11b
詩 shi: 初春寄三弟梅叔(二首): Chu chun ji san di Meishu (er shou) 1.11b
詩 shi: 哭胞姊淑亭(三首): Ku bao zi Shuting (san shou) 1.12a
詩 shi: 暮春懷松石葉夫人: Mu chun huai Songshi Ye fu ren 1.12b
詩 shi: 和戴石坪先生惠贈原韻(二首): He Dai Shiping xian sheng hui zeng yuan yun (er shou) 1.12b
詩 shi: 遠寄陳都轉表伯(二首): Yuan ji Chen Duzhuan biao bo (er shou) 1.13a
詩 shi: 贈麟河帥太夫人(二首): Zeng Lin he shuai tai fu ren (er shou) 1.13a
詩 shi: 詠紅葉黃葉和陳枝喦表弟原韻: Yong hong ye huang ye he Chen Zhiyan biao di yuan yun 1.13b
詩 shi: 早春見梅: Zao chun jian mei 2.1a
詩 shi: 贈左亦樵夫人: Zeng Zuo Yiqiao fu ren 2.1a
詩 shi: 暮春遲王秋宜夫人: Mu chun chi Wang Qiuyi fu ren 2.1b
詩 shi: 暮春偕夫子聯句: Mu chun xie fu zi lian ju 2.1b
詩 shi: 送春: Song chun 2.1b
詩 shi: 前題: Qian ti 2.2a
詩 shi: 壬申四月晤姚瓊枝女史口占以贈(二首): Ren shen si yue wu Yao Qiongzhi nü shi kou zhan yi zeng (er shou) 2.2a
詩 shi: 次瓊枝初夏旅館偶成原韻: Ci Qiongzhi chu xia lü guan ou cheng yuan yun 2.2b
詩 shi: 病中思親: Bing zhong si qin 2.2b
詩 shi: 夏日雨後懷松石葉夫人: Xia ri yu hou huai Songshi Ye fu ren 2.2b
308 poem(s) (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search

( Back )