Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Lu Yunmei]

陸韻梅﹐清嘉慶咸豐人﹐女﹐字琇卿﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 小鷗波館詩鈔。小黛軒論詩詩﹐國朝閨閣詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Lu Yunmei

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 陸韻梅 Lu Yunmei ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陸韻梅 Lu Yunmei )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陸韻梅 Lu Yunmei )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    小鷗波館詩鈔﹕一卷 Xiao ou bo guan shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 陸韻梅 Lu Yunmei )
小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本
Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 陸韻梅 Lu Yunmei )
[ remarks and biographies on 陸韻梅 Lu Yunmei ]
《歷代婦女著作考》 P. 620 著錄 作者: 胡文楷
陸韻梅[略傳] Lu Yunmei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論陸韻梅詩 Lun Lu Yunmei shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
陸韻梅[略傳] Lu Yunmei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
陸韻梅[略傳] Lu Yunmei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論陸韻梅 Lun Lu Yunmei  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
[ Correspondence, etc. ]
題潘星斎秀才詩稿並呈琇卿女史 Ti Pan Xingzhai xiu cai shi gao bing cheng Xiuqing nü shi  作者﹕陳筠湘 Chen Yunxiang
題山水扇面贈潘夫人陸琇卿妹 Ti shan shui shan mian zeng Pan fu ren Lu Xiuqing mei  作者﹕袁鏡蓉 Yuan Jingrong
謝潘夫人陸琇卿妹惠青果(二首) Xie Pan fu ren Lu Xiuqing mei hui qing guo  作者﹕袁鏡蓉 Yuan Jingrong
題潘夫人陸琇卿妹蘭窗讀畫圖(四首) Ti Pan fu ren Lu Xiuqing mei Lan chuang du hua tu  作者﹕袁鏡蓉 Yuan Jingrong
題林天素山水冊同陸琇卿夫人作四首 Ti Lin Tiansu shan shui ce tong Lu Xiuqing fu ren zuo si shou  作者﹕汪端 Wang Duan
題陸琇卿夫人梅花小影 Ti Lu Xiuqing fu ren mei hua xiao ying  作者﹕汪端 Wang Duan
又題琇卿玉山紀遊圖 You ti Xiuqing Yu Shan ji you tu  作者﹕汪端 Wang Duan

[show texts (17 texts)]

( Back )