Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Yunhui]

許韞輝(1743-after. 1798)﹐女﹐字仲雲﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 望雲詩鈔一卷。蘇州府志﹐國朝閨秀正始集﹐國朝閨秀正始續集有著錄。有王家相序﹐(子婿)景燮跋。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Yunhui

[show details]

[hide texts]
Writings of 許韞輝 Xu Yunhui﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 丁巳二月七日抵臺: Ding si er yue qi ri di Tai 13.14b
詩 shi: 放懷: Fang huai 13.14b
詩 shi: 咏百花枕: Yong bai hua zhen 13.15b
詩 shi: 夜課: Ye ke 13.15b
詩 shi: 南召縣次旅壁韻: Nanzhao Xian ci lü bi yun 13.16a
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 秋閨有感 : Qiu gui you gan 8.13a
In 望雲詩鈔:一卷(清許韞輝撰)。清嘉慶十一年(1806)丙寅刻本 Wang yun shi chao: 1 juan (by Xu Yunhui, Qing dynasty)
詩 shi: 己丑四月聞齋捷音: Ji chou si yue wen Jiongzhai jie yin 詩鈔.1a
詩 shi: 壬寅二月驚聞先慈訃音悲痛之餘率成二首: Ren yin er yue jing wen xian ci fu yin bei tong zhi yu shuai cheng er shou 詩鈔.1a
詩 shi: 寄四妹: Ji si mei 詩鈔.1b
詩 shi: 秋夜對月: Qiu ye dui yue 詩鈔.2a
詩 shi: 長女淑貞南歸: Zhang nü Shuzhen nan gui 詩鈔.2a
詩 shi: 憶淑貞女: Yi Shuzhen nü 詩鈔.2b
詩 shi: 寄大姊: Ji da zi 詩鈔.2b
詩 shi: 寄四妹: Ji si mei 詩鈔.3a
詩 shi: 不寐: Bu mei 詩鈔.3a
詩 shi: 十一月十八日淑貞女訃音至詩以哭之: Shi yi yue shi ba ri Shuzhen nü fu yin zhi shi yi ku zhi 詩鈔.3b
詩 shi: 檢舊篋感而有作: Jian jiu qie gan er you zuo 詩鈔.3b
詩 shi: 碧桃花下: Bi tao hua xia 詩鈔.4a
詩 shi: 偶憶: Ou yi 詩鈔.4a
詩 shi: 宿晉祠: Su Jin ci 詩鈔.4b
詩 shi: 洪洞道中: Hongdong dao zhong 詩鈔.4b
詩 shi: 題畫: Ti hua 詩鈔.5a
詩 shi: 又(題畫): You (ti hua) 詩鈔.5a
詩 shi: 題畫山壻唱隨圖: Ti Huashan xu Chang sui tu 詩鈔.5a
詩 shi: 題蘭坡姪荷淨納涼圖雙圖: Ti Lanpo zhi He jing na liang tu shuang zhao 詩鈔.5b
詩 shi: 答麓樵叔即次見題卷首原韻: Da Luqiao shu ji ci jian ti juan shou yuan yun 詩鈔.5b
詩 shi: 聞畫山壻被放詩以慰之(二首): Wen Huashan xu bei fang shi yi wei zhi (er shou) 詩鈔.6a
詩 shi: 長至夜: Zhang zhi ye 詩鈔.6b
詩 shi: 懷張年嫂席夫人: Huai Zhang nian sao Xi fu ren 詩鈔.6b
詩 shi: 鶴: He 詩鈔.7a
詩 shi: 登歌薰樓: Deng Ge xun lou 詩鈔.7a
詩 shi: 遊野狐泉: You Yehu quan 詩鈔.7b
詩 shi: 題畫集唐句二首: Ti hua ji tang ju er shou 詩鈔.7b
113 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )