Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xia Yilan]

夏伊蘭(1812-1826)﹐女﹐字佩仙﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《吟紅閣詩鈔五卷》。杭州府志﹐蘇州府志﹐正始續集﹐國朝閨閣詩鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。有邵正笏﹐陳惟亨﹐黃憲清﹐羅文鑑﹐姚夢星﹐姚若﹐夏之盛序。

Search the China Biographical Database for further information on Xia Yilan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 夏伊蘭 Xia Yilan ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 夏伊蘭 Xia Yilan )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    吟紅閣詩鈔﹕一卷 Yin hong ge shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 夏伊蘭 Xia Yilan )
[ remarks and biographies on 夏伊蘭 Xia Yilan ]
《歷代婦女著作考》 P. 457 著錄 作者: 胡文楷
夏伊蘭[略傳] Xia Yilan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
論夏伊蘭詩 Lun Xia Yilan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
夏伊蘭[略傳] Xia Yilan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論夏伊蘭 Lun Xia Yilan  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao

[show texts (19 texts)]

( Back )