Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
鄭蘭孫(1814-1861)﹐女﹐字娛清﹐號蘅洲﹐仁和人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《蓮因室詩集二卷詞集一卷》﹐《都梁香閣詩詞集》。杭州府志﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有徐鴻謨﹐錢士杓序﹐鄭蘭孫自序﹐俞繡孫﹐孫因培﹐張煒﹐顧琇瑩﹐鍾維則﹐秦緗業﹐楊昌濬﹐孫念培﹐孫煐﹐俞樾﹐許庚身﹐許祐身﹐許之瑩題辭﹐許樾身跋﹐徐琪附記。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 鄭蘭孫 ]
蓮因室詩集﹕二卷﹐詞集﹕一卷(清鄭蘭孫撰)。清光緒元年(1875)刻本
Lian yin shi shi ji: 2 juan, ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭蘭孫 )
都梁香閣詩詞集:一卷(清鄭蘭孫撰)。宣統3年刻本
Du liang xiang ge shi ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭蘭孫 )
[ anthologies in this database containing works by 鄭蘭孫 ]
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    蓮因室詞﹕一卷 Lian yin shi ci: 1 juan - (All texts in this collection authored by 鄭蘭孫 )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 鄭蘭孫 )
小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本
Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭蘭孫 )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 鄭蘭孫 )
[ remarks and biographies on 鄭蘭孫 ]
《歷代婦女著作考》 P. 744 著錄 作者: 胡文楷
娛清女史詩詞集序 Yuqing nü shi shi ci ji xu   作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
錢士杓序 Qian Shishao xu  作者/Author﹕ 錢士杓 Qian Shibiao
蓮因室詩詞集後序 Lian yin shi shi ci ji hou xu  作者/Author﹕ 鄭蘭孫 Zheng Lansun
蓮因室詩詞集前序 Lian yin shi shi ci ji qian xu  作者/Author﹕ 鄭蘭孫 Zheng Lansun
戊戌秋日題都梁香閣集 Wu xu qiu ri ti Du liang xiang ge ji  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
戊戌秋日題都梁香閣集 Wu xu qiu ri ti Du liang xiang ge ji  作者/Author﹕ 孫念培 Sun Nianpei
娛清夫人自廣陵避居雉皋予得暢聆教益兼訂蓮盟心性相喻將無終極豈尋常交態耶不揣鄙拙敬呈二律以申傾仰之忱 Yuqing fu ren zi Guangling bi ju Zhigao yu de chang ling jiao yi jian ding lian meng xin xing xiang yu jiang wu zhong ji qi xun chang jiao tai ye bu chuai bi zhuo jing cheng er lü yi shen qing yang zhi chen  作者/Author﹕ 顧琇瑩 Gu Xiuying
鄭孺人傳 Zheng ru ren zhuan  作者/Author﹕ 俞樾 Yu Yue
論鄭蘭孫詩 Lun Zheng Lansun shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
甲辰重陽後三日題都梁香閣集 Jia chen chong yang hou san ri ti Du liang xiang ge ji  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
和韻寄都梁香閣主人 He yun ji Du liang xiang ge zhu ren  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
寄懷都梁香閣主人 Ji huai Du liang xiang ge zhu ren  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
寄懷贈蓮因室主人 Ji huai zeng Lian yin shi zhu ren  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
將至海陵畱別蓮因室主人 Jiang zhi Hailing liu bie Lian yin shi zhu ren  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
昔晉孫子荊除婦服作詩示王濟王曰未知文生於情情生於文覽之悽然增伉儷之重余以今年季夏之月先室謝世一周既除服矣因思才固不敢追古人伉儷之情古今或同賦詩誌感 Xi Jin Sun Zijing chu fu fu zuo shi shi Wang Ji Wang yue wei zhi wen sheng yu qing qing sheng yu wen lan zhi qi ran zeng kang li zhi zhong yu yi jin nian ji xia zhi yue xian shi xie shi yi zhou ji chu fu yi yin si cai gu bu gan zhui gu ren kang li zhi qing gu jin huo tong fu shi zhi gan  作者/Author﹕ 徐鴻謨 Xu Hongmo
奉題娛清表姊大集 Feng ti Yuqing biao zi da ji  作者/Author﹕ 孫因培 Sun Yinpei
花農賢弟以尊慈蓮因室主人遺集屬題謹成四律 Huanong xian di yi zun ci Lian yin shi zhu ren yi ji zhu ti jin cheng si lü  作者/Author﹕ 俞樾 Yu Yue
題徐花農母氏蓮因室詩詞集 Ti Xu Huanong mu shi Lian yin shi shi ci ji  作者/Author﹕ 楊昌濬 Yang Changjun
許庚身題辭 Xu Gengshen ti ci  作者/Author﹕ 許庚身 Xu Gengshen
敬題蓮因室詩詞集(二首) Jing ti Lian yin shi shi ci ji  作者/Author﹕ 許祐身 Xu Youshen
恭題徐伯母鄭太夫人蓮因室遺集(四首) Gong ti Xu bo mu Zheng tai fu ren Lian yin shi yi ji  作者/Author﹕ 孫煐 Sun Ying
花農孝廉以其母夫人蓮因室遺集屬題敬成四絕即用集中自題筆囊詩韻 Huanong xiao lian yi qi mu fu ren Lian yin shi yi ji zhu ti jing cheng si jue ji yong ji zhong Zi ti bi nang shi yun  作者/Author﹕ 秦緗業 Qin Xiangye
奉題娛清夫人大集調寄湘春夜月 Feng ti Yuqing fu ren da ji diao ji Xiang chun ye yue  作者/Author﹕ 鍾維則 Zhong Weize
奉題蓮因室遺集(四首) Feng ti Lian yin shi yi ji  作者/Author﹕ 俞繡孫 Yu Xiusun
蝶戀花 Die lian hua  作者/Author﹕ 俞繡孫 Yu Xiusun
敬題徐母鄭太夫人蓮因室遺集調寄金縷曲 Jing ti Xu mu Zheng tai fu ren Lian yin shi yi ji diao ji Jin lü qu  作者/Author﹕ 張煒 Zhang Wei
論鄭蘭孫詞 Lun Zheng Lansun ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論鄭蘭孫詞 Lun Zheng Lansun ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
鄭蘭孫 Zheng Lansun  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (214 texts)]

( Back )