Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhao Shu]

趙淑﹐清人﹐女﹐字艷貞﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 趙艷貞詩稿。擷芳集﹐國朝閨秀正始集有著錄。有韓矩序。

Search the China Biographical Database for further information on Zhao Shu

[show details]

[hide texts]
Writings of 趙淑 Zhao Shu﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 遊上清觀: You Shang qing guan 11.19b
詩 shi: 春日遣興: Chun ri qian xing 11.20a
詩 shi: 即事: Ji shi 11.20a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )