Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ He Peiyu]

何佩玉﹐清嘉慶道光人﹐女﹐字琬碧﹐又名隝霞﹐瓊若﹐塢霞﹐浣碧﹐歙縣人(今安徽歙縣)。Related Materials: 著有 藕香館詩鈔。國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始續集﹐國朝閨閣詩鈔一百種一百卷﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on He Peiyu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 何佩玉 He Peiyu ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 何佩玉 He Peiyu )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    藕香館詩鈔﹕一卷 Ou xiang guan shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 何佩玉 He Peiyu )
紅香窠小草:二卷(清何珮珠撰)。
Hong xiang ke xiao cao: 2 juan (by He Peizhu, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 何佩玉 He Peiyu )
綠筠閣詩鈔:九卷(清何佩芬撰)。道光二十一年(1841)刻本
Lü yun ge shi chao: 9 juan (by He Peifen, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 何佩玉 He Peiyu )
[ remarks and biographies on 何佩玉 He Peiyu ]
《歷代婦女著作考》 P. 291 著錄 作者: 胡文楷
論何珮玉詩 Lun He Peiyu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
何佩玉[略傳] He Peiyu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
何佩玉[略傳] He Peiyu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
何佩玉 He Peiyu  作者/Author﹕ 嚴蘅 Yan Heng
[ Correspondence, etc. ]
贈何浣碧夫人(三首) Zeng He Huanbi fu ren  作者﹕鄭蘭孫 Zheng Lansun
題何浣碧夫人藕香館詩稿﹙四首﹚ Ti He Huanbi fu ren Ou xiang guan shi gao  作者﹕季蘭韻 Ji Lanyun

[show texts (15 texts)]

( Back )