Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xie Fangduan]

謝方端(1724-1813)﹐女﹐字小樓﹐號正卿﹐又名春洲女史﹐陽春人(今廣東陽春)。Related Materials: 著有 《小樓吟稿》二卷。廣東通志﹐廣東女子藝文考﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有李調元原序﹐姜自駒刻書序﹐馮敏昌撰傳。

Search the China Biographical Database for further information on Xie Fangduan

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 謝方端 Xie Fangduan ]
小樓吟稿:二卷(清謝方端撰)。清光緒二十六年(1900)劉任真堂刻本
Xiao lou yin gao: 2 juan (by Xie Fangduan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 謝方端 Xie Fangduan )
[ anthologies in this database containing works by 謝方端 Xie Fangduan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 謝方端 Xie Fangduan )
讀史管見﹕三卷(清李晚芳撰)。日本安政三年(1856)浪華書林群玉堂翻刻本
Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 謝方端 Xie Fangduan )
讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本
Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 謝方端 Xie Fangduan )
[ remarks and biographies on 謝方端 Xie Fangduan ]
《歷代婦女著作考》 P. 771 著錄 作者: 胡文楷
論謝方端詩 Lun Xie Fangduan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論謝方端詩 Lun Xie Fangduan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
謝方端[略傳] Xie Fangduan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (74 texts)]

( Back )