Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Jin Hesu]

金鶴素﹐清人﹐女﹐字松師﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《杼餘集》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Jin Hesu

[show details]

[hide texts]
Writings of 金鶴素 Jin Hesu﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 酬外索酒: Chou wai suo jiu 11.14b
詩 shi: 隨父解組旋里夜泊峽江有作: Sui fu jie zu xuan li ye bo Xia Jiang you zuo 11.14b
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )