Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Zhu]

許珠﹐清人﹐女﹐字孟淵﹐號蕋仙﹐又名許淵﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《寫翠樓詩》﹐《萱茝吟稿》。蘇州府志﹐國朝閨秀正始集﹐吳江三節婦集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有董兆熊序。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Zhu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 許珠 Xu Zhu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許珠 Xu Zhu )
[ remarks and biographies on 許珠 Xu Zhu ]
《歷代婦女著作考》 P. 562 著錄 作者: 胡文楷
論許淵詩 Lun Xu Yuan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
許珠[略傳] Xu Zhu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (3 texts)]

( Back )