Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Guo Peilan]

郭佩蘭﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字芳谷﹐湘潭人(今湖南湘潭)。Related Materials: 著有 《貯月軒稿》。柳絮集﹐湘潭郭氏閨秀集﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始續集有著錄。有郭潤玉。

Search the China Biographical Database for further information on Guo Peilan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 郭佩蘭 Guo Peilan ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 郭佩蘭 Guo Peilan )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    貯月軒詩稿﹕一卷 Zhu yue xuan shi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 郭佩蘭 Guo Peilan )
[ remarks and biographies on 郭佩蘭 Guo Peilan ]
《歷代婦女著作考》 P. 572 著錄 作者: 胡文楷
郭佩蘭[略傳] Guo Peilan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
郭佩蘭[略傳] Guo Peilan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
芳谷三妹移居賦贈 Fanggu san mei yi ju fu zeng   作者﹕郭友蘭 Guo Youlan

[show texts (13 texts)]

( Back )