Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wei shi (Zou Yishi qi)]

衛氏(鄒貽詩妻)﹐清人﹐女﹐漢陽人(今湖北武漢)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wei shi (Zou Yishi qi)

[show details]

[show texts (2 texts)]

( Back )