Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
金逸(1769-1794)﹐女﹐字纖纖﹐號僊仙女史﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《瘦吟樓詩草四卷》。蘇州府志﹐正始集﹐國朝閨閣詩鈔,隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有楊芳燦﹐王文治﹐袁枚﹐陳文述序。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 金逸 ﹕
In 吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本 Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 金逸序: Jin Yi xu 愛蘭書屋.7a
詩 shi: 金逸題辭: Jin Yi ti ci 愛蘭書屋.12a
詩 shi: 和原韻: He yuan yun 愛蘭書屋.6b
詩 shi: 原唱[病起有懷]: Yuan chang[Bing qi you huai] 愛蘭書屋.9b
詩 shi: 秋夜和碧雲女史: Qiu ye he Biyun nü shi 愛蘭書屋.17a
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 擬柳柳州雨後曉行獨至愚溪北池: Ni Liu Liuzhou Yu hou xiao xing du zhi Yu xi Bei chi 2.1a
詩 shi: 初夏: Chu xia 2.1a
詩 shi: 和竹士曉遊鄧尉作 : He Zhushi xiao you Dengwei zuo 2.1a
詩 shi: 裁衣曲: Cai yi qu 2.1b
詩 shi: 雪後佇竹士歸: Xue hou zhu Zhushi gui 2.1b
詩 shi: 初夏: Chu xia 2.1b
詩 shi: 胥口曉發: Xukou xiao fa 2.1b
詩 shi: 隨園先生來吳門招集女弟子于繡閣余因病未曾赴會率賦二律呈先生 : Suiyuan xian sheng lai Wumen zhao ji nü di zi yu xiu ge yu yin bing wei ceng fu hui shuai fu er lü cheng xian sheng 2.1b
詩 shi: 綠窗: Lü chuang 2.2a
詩 shi: 病起: Bing qi 2.2a
詩 shi: 隨園先生來吳門招集女弟子于繡閣余因病未曾赴會率賦二律呈先生 : Suiyuan xian sheng lai Wumen zhao ji nü di zi yu xiu ge yu yin bing wei ceng fu hui shuai fu er lü cheng xian sheng 2.2a
詩 shi: 綠窗: Lü chuang 2.2b
詩 shi: 採蓮曲: Cai lian qu 2.2b
詩 shi: 曉起桂花下作﹙二首﹚: Xiao qi gui hua xia zuo 2.2b
詩 shi: 曉起即事: Xiao qi ji shi 2.2b
詩 shi: 偕竹士聯句論詩: Xie Zhushi lian ju lun shi 2.3a
詩 shi: 一梧齋與竹士夜談去後作: Yi wu zhai yu Zhushi ye tan qu hou zuo 2.3a
詩 shi: 曉起桂花下作﹙二首﹚: Xiao qi gui hua xia zuo 2.3a
詩 shi: 秋詞: Qiu ci 2.3b
詩 shi: 次竹士韻: Ci Zhushi yun 2.3b
詩 shi: 題吳玉淞太史除夕四客游山圖(二首): Ti Wu Yusong tai shi Chu xi si ke you shan tu 2.3b
詩 shi: 竹士以勉耘齋席上同人分韻詩索和即次空山無人水流花開元韻(四首): Zhushi yi mian yun zhai xi shang tong ren fen yun shi suo he ji ci kong shan wu ren shui liu hua kai yuan yun 2.4a
詩 shi: 竹士同作﹙二首﹚: Zhushi tong zuo 2.4a
詩 shi: 題吳玉淞太史除夕四客游山圖(二首): Ti Wu Yusong tai shi Chu xi si ke you shan tu 2.4a
詩 shi: 竹士以勉耘齋席上同人分韻詩索和即次空山無人水流花開元韻(四首): Zhushi yi mian yun zhai xi shang tong ren fen yun shi suo he ji ci kong shan wu ren shui liu hua kai yuan yun 2.4b
詩 shi: 歲暮張子白進士過訪竹士: Sui mu Zhang Zibai jin shi guo fang Zhushi 2.4b
詩 shi: 寒夜待竹士不歸讀紅樓夢傳奇有作: Han ye dai Zhushi bu gui du Hong lou meng chuan qi you zuo 2.5a
詩 shi: 歲暮張子白進士過訪竹士: Sui mu Zhang Zibai jin shi guo fang Zhushi 2.5a
詩 shi: 題許儼瓊女史黹餘小草: Ti Xu Yanqiong nü shi Zhi yu xiao cao 2.5a
詩 shi: 補和方大章胡眉峯: Bu he Fang Dazhang Hu Meifeng 2.5a
詩 shi: 與姊別後頗無意緒感舊述懷得七律十六韻: Yu zi bie hou po wu yi xu gan jiu shu huai de qi lü shi liu yun 2.5b
詩 shi: 次韻胡石蘭女史四絕﹕惜花春起早 : Ci yun Hu Shilan nü shi si jue: Xi hua chun qi zao 2.6a
詩 shi: 次韻胡石蘭女史四絕﹕玩月夜眠遲: Ci yun Hu Shilan nü shi si jue: Wan yue ye mian chi 2.6a
詩 shi: 次韻胡石蘭女史四絕﹕掬水月在手: Ci yun Hu Shilan nü shi si jue: Ju shui yue zai shou 2.6a
詩 shi: 與姊別後頗無意緒感舊述懷得七律十六韻: Yu zi bie hou po wu yi xu gan jiu shu huai de qi lü shi liu yun 2.6a
詩 shi: 吳素雲女士寫秋芳圖寄其仲兄蘭雪法時帆學士見而愛之以曹墨琴夫人手書洛神賦冊易去甲寅春日蘭雪過吳門屬咏其事(二首): Wu Suyun nü shi xie Qiu fang tu ji qi zhong xiong Lanxue Fa Shifan xue shi jian er ai zhi yi Cao Moqin fu ren shou shu Luo shen fu ce yi qu jia yin chun ri Lanxue guo Wumen shu yong qi shi 2.6b
詩 shi: 次韻胡石蘭女史四絕﹕弄花香滿衣: Ci yun Hu Shilan nü shi si jue: Nong hua xiang man yi 2.6b
詩 shi: 春寒: Chun han 2.6b
詩 shi: 月夜: Yue ye 2.6b
詩 shi: 次韻胡石蘭女史四絕﹕掬水月在手: Ci yun Hu Shilan nü shi si jue: Ju shui yue zai shou 2.6b
189 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )