Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
李淑媛(清(late 16th cent.))﹐女﹐朝鮮族﹐號玉峰主人﹐朝鮮人。古今女史﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐蘭閨寶錄﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 李淑媛 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本
Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李淑媛 )
[ remarks and biographies on 李淑媛 ]
李淑媛[略傳] Li Shuyuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
李淑媛[略傳] Li Shuyuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
李淑媛[略傳] Li Shuyuan [lüe zhuan]   作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
李淑媛[略傳] Li Shuyuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
李淑媛[略傳] Li Shuyuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (51 texts)]

( Back )