Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Project Titles

12 appended collections (fulu)

 1. Cao Zhenxiu 曹貞秀. Xie yun xuan xiao gao er juan xu zeng juan 寫韻軒小藁二卷續增卷. In Wang Qisun 王芑孫. Yuan ya tang quan ji 淵雅堂全集 (1815 edition), vol. 15.
 2. Jin Zhiyuan 金至元. Yun shu ge sheng gao 芸書閣賸稿. In Zha Weiren 查為仁. Zhe tang wei ding gao 蔗塘未定稿 (1743 edition), vol. 5.
 3. Liang Desheng 梁德繩. Gu chun xuan shi chao 古春軒詩鈔 二卷. In Xu Zongyan 許宗彥. Jian zhi shui zhai ji 鑑止水齋集二十卷 (1849), vol. 4.
 4. Lu Fengchi 陸鳳池. Ti xian ge yu ke 梯仙閣餘課一卷. In Cao Yishi 曹一士. Si yan zhai quan ji 四焉齋全集 (Cao shi jia kan ben 曹氏家刊本, 1750), vol. 1.
 5. Qian Hengsheng 錢蘅生. Mei hua ge yi shi 梅花閣遺詩一卷. In Zhang Jinyong 張金鏞. Gong hou tang shi lu 躬厚堂詩錄 (1871), vol. 4.
 6. Qian Huizun 錢惠尊. Wu zhen ge yin gao 五眞閣吟稿. In Lu Jilu 陸繼輅. Cong bai yao zhai xu ji 崇百藥齋續集 (1878), vol. 6.
 7. Tang Yaoqing 湯瑤卿. Peng shi ou yin 蓬室偶吟一卷. In Zhang Qi 張琦. Wan lin shi er juan wen er juan 宛鄰詩二卷文一卷 (1891), vol. 1
 8. Wang Shengzhi 王甥植. Ming yun xuan yi ji 茗韻軒遺詩. In Ji Zhichang 季芝昌. Dan kui tang shi ji 丹魁堂詩集 (1865), vol. 8.
 9. Wang Caiwei 王釆薇. Chang li ge ji 長離閣集一卷. In Sun Xingyan 孫星衍. Fangmaoshanren shi lu 芳茂山人詩錄九卷 (1818), vol. 2.
 10. Xi Peilan 席佩蘭. Chang zhen ge ji 長真閣集. In Sun Yuanxiang 孫原湘. Tian zhen ge ji 天真閣集 (1891), vols. 19-20.
 11. Yao Shu 姚淑. Hai tang ju shi ji 海棠居詩集. In Li Changxiang 李長祥. Tian wen ge wen ji 天問閣文集 (1922), vol. 4.
 12. Zhang Shu 張淑. Wan xiang shi chao 畹香詩鈔. In Xiong Baotai 熊寶泰. Wan yi lei gao 藕頤類稿 (1808), vol. 5.