Har sih maqālah aʻnī ʻArabīyah va Fārsīyah va Hindīyah az Riyāz̤ al-firdaws / muʼallafah-i Mawlavī Muḥammad Ḥusayn Khān Ṣāḥib valad-i Ghulām Qādir Khānṣāḥib Shāhjahānʹpūrī.
Har sih maqālah aʻnī ʻArabīyah va Fārsīyah va Hindīyah az Riyāz̤ al-firdaws / muʼallafah-i Mawlavī Muḥammad Ḥusayn Khān Ṣāḥib valad-i Ghulām Qādir Khānṣāḥib Shāhjahānʹpūrī.
Har sih maqālah aʻnī ʻArabīyah va Fārsīyah va Hindīyah az Riyāz̤ al-firdaws / muʼallafah-i Mawlavī Muḥammad Ḥusayn Khān Ṣāḥib valad-i Ghulām Qādir Khānṣāḥib Shāhjahānʹpūrī. . Naval Kishawr,
McGill Library Islamic Lithographs digital collection. http://digital.library.mcgill.ca/islamic_lithographs/fullrecord.php?ID=11705. Web. 15 July, 2024. PDF file.