Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wan shi (Qiu Yuexiu mu)]

萬氏(裘曰修母)(﹖-1760)﹐女﹐新建人(今江西新建)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wan shi (Qiu Yuexiu mu)

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )