Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zheng Hui]

鄭蕙(1850-1872)﹐女﹐字雪蘭﹐永嘉人(今浙江溫州)。Related Materials: 著有 《素心閣詩草》。菽園贅談,崑山胡氏書目有著錄。有張景祁、章鋌、朱寶善、宋謙、鄭錫甲、曾紀石、殷執中。

Search the China Biographical Database for further information on Zheng Hui

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 鄭蕙 Zheng Hui ]
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 鄭蕙 Zheng Hui )
素心閣詩草:二卷(清鄭蕙撰)。清光緒九年(1883)刻本
Su xin ge shi cao: 2 juan (by Zheng Hui, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭蕙 Zheng Hui )

[show texts (144 texts)]

( Back )