Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian shi (Wang Daoxing qi)]

錢氏(王道行妻)﹐明人﹐女﹐又名王夫人﹐湖州人(今浙江湖州)。古今女史﹐名媛詩歸,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Qian shi (Wang Daoxing qi)

[show details]

[show texts (14 texts)]

( Back )