Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ge Xiuying]

葛秀英﹐清乾隆人﹐女﹐字玉貞﹐句容人(今江蘇句容)。Related Materials: 著有 淡香樓詩詞草三卷。蘇州府志﹐梁溪詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小檀欒室彙刻閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有秦鏊撰傳﹐朱鑑跋﹐張增識。

Search the China Biographical Database for further information on Ge Xiuying

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 葛秀英 Ge Xiuying ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 葛秀英 Ge Xiuying )
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    澹香樓詞﹕一卷 Dan xiang lou ci: 1 juan - (All texts in this collection authored by 葛秀英 Ge Xiuying )
澹香樓詩草:二卷, 澹香樓詞草:一卷(清葛秀英撰)。梁溪秦鏊清乾隆五十七年(1792)刻本
Dan xiang lou shi cao: 2 juan, Dan xiang lou ci cao: 1 juan (by Ge Xiuying, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 葛秀英 Ge Xiuying )
[ remarks and biographies on 葛秀英 Ge Xiuying ]
《歷代婦女著作考》 P. 691 著錄 作者: 胡文楷
論葛秀英詩 Lun Ge Xiuying shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論葛秀英詞 Lun Ge Xiuying ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論葛秀英詞 Lun Ge Xiuying ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
論葛秀英詞 Lun Ge Xiuying ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論葛秀英詞 Lun Ge Xiuying ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
葛秀英[略傳] Ge Xiuying [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論葛秀英 Lun Ge Xiuying  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
[ Illustrations ]
小像 Xiao xiang  作者﹕闕嵐 Que Lan
[ Correspondence, etc. ]
題葛玉貞澹香樓集 Ti Ge Yuzhen Dan xiang lou ji  作者﹕曹貞秀 Cao Zhenxiu
書葛玉貞女史淡香樓詩冊後(三首) Shu Ge Yuzhen nü shi Dan xiang lou shi ce hou  作者﹕甘立媃 Gan Lirou

[show texts (146 texts)]

( Back )