Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shu zhong ji]

蜀中妓﹐宋人﹐女。歷朝名媛詩詞有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shu zhong ji

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )