Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Zetian]

武則天(624-705)﹐女﹐號媚娘﹐又名曌, 武后, 武皇后﹐文水人(今山西文水)。Related Materials: 著有 樂書要錄﹐字海一百卷﹐述聖記﹐列女傳﹐孝女傳﹐古今內範﹐內范要略﹐保傅乳母傳﹐鳳樓新誡﹐紫宸禮要﹐紫樞要錄﹐百寮新誡﹐青宮紀要﹐少陽正範﹐列藩正論﹐訓紀雜載﹐維城典訓﹐歷。新唐書藝文志﹐舊唐書﹐全唐詩﹐全唐文﹐舊唐書經籍志﹐舊唐書則天皇后本紀﹐佚存叢書﹐粵雅堂叢書﹐古今女史﹐歷朝名媛詩詞﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。有武后自序﹐天瀑山人識。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Zetian

[show details]

[hide texts]
Writings of 武則天 Wu Zetian﹕
In 歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本 Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty)
詩 shi: 遊嵩山: You Song Shan 3.22b
詩 shi: 同太平公主遊九龍潭: Tong Taiping gong zhu you Jiulong Tan 3.22b
詩 shi: 如意曲: Ru yi qu 3.23a
詩 shi: 遣使宣詔幸上苑: Qian shi xuan zhao xing Shang yuan 3.23a
In 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本 Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
詩 shi: 遣使宣詔幸上苑: Qian shi xuan zhao xing Shang yuan 4.1a
詩 shi: 如意曲: Ru yi qu 5.1a
詩 shi: 同太平公主遊九龍潭: Tong Taiping gong zhu you Jiulong Tan 7.1b
文﹕序 Wen: Xu: 大周新譯大方廣佛華嚴經序: Da Zhou xin yi Da fang guang fo hua yan jing xu 3.3a
文﹕序 Wen: Xu: 臣範序: Chen fan xu 3.10a
文﹕表 Wen: Biao: 請從封禪表: Qing cong feng shan biao 5.3a
文﹕表 Wen: Biao: 請為母服三年喪表: Qing wei mu fu san nian sang biao 5.5a
文﹕詔 Wen: Zhao: 徵史德義赴都詔: Zheng shi de yi fu du zhao 7.8a
文﹕璽書 Wen: Xi shu: 勞益州大都督府長史姚璹璽書: Lao Yizhou da du du fu zhang shi Yao Shouxi shu 7.12a
文﹕記 Wen: Ji: 蘇氏織錦迴文記: Su shi zhi jin hui wen ji 10.1a
文﹕銘 Wen: Ming: 九鼎銘: Jiu ding ming 10.19a
文﹕哀策文 Wen: Ai ce wen: 唐高宗天皇大帝哀冊文 : Tang Gaozong tian huang da di ai ce wen 11.1a
詩 shi: 游嵩山: You Song Shan 2.18a
In 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。 Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
詩 shi: 遊嵩山: You Song Shan 3.4a
詩 shi: 遣使宣詔幸上苑: Qian shi xuan zhao xing Shang yuan 6.1a
詩 shi: 如意曲: Ru yi qu 7.1a
詩 shi: 同太平公主遊九龍潭: Tong Taiping gong zhu you Jiulong Tan 13.1b
In 名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本 Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
詩 shi: 遊嵩山: You Song Shan 9.3b
詩 shi: 如意曲: Ru yi qu 9.4a
詩 shi: 同太平公主遊九龍潭: Tong Taiping gong zhu you Jiulong Tan 9.4a
詩 shi: 遣使宣詔幸上苑: Qian shi xuan zhao xing Shang yuan 9.4b
In 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕 Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
文﹕詔 Wen: Zhao: 令禮官詳定享明堂禮儀詔: Ling li guan xiang ding xiang ming tang li yi zhao 2.6b
文﹕詔 Wen: Zhao: 明堂災手詔: Ming tang zai shou zhao 2.8a
文﹕詔 Wen: Zhao: 封古元應妻為徇忠縣君詔: Feng Gu yuanying qi wei xun zhong xian jun zhao 2.8b
文﹕詔 Wen: Zhao: 授王元感太子司議郎詔: Shou Wang yuangan tai zi si yi lang zhao 2.9a
文﹕詔 Wen: Zhao: 搜訪賢良詔: Sou fang xian liang zhao 2.9a
文﹕詔 Wen: Zhao: 求訪賢良詔: Qiu fang xian liang zhao 2.10a
文﹕勑 Wen: Chi: 五帝皆稱帝敕: Wu di jie cheng di chi 2.13a
文﹕勑 Wen: Chi: 僧道並重敕: Seng dao bing zhong chi 2.13b
文﹕勑 Wen: Chi: 停試糊名考判敕: Ting shi hu ming kao pan chi 2.13b
文﹕勑 Wen: Chi: 減大理丞廢秋官獄敕: Jian da li cheng fei qiu guan yu chi 2.14a
文﹕勑 Wen: Chi: 令武三思等修史敕: Ling Wu Sansi deng xiu shi chi 2.15b
文﹕勑 Wen: Chi: 褒監察御史解琬敕: Bao jian cha yu shi Xie Wan chi 2.16a
文﹕文 Wen: Wen: 勞韋安石手制: Lao Wei Anshi shou zhi 3.1a
文﹕文 Wen: Wen: 褒廣州都督王方慶制: Bao guangzhou du du Wang Fangqing zhi 3.1b
文﹕文 Wen: Wen: 釋教在道法上制: Shi jiao zai dao fa shang zhi 3.1b
文﹕文 Wen: Wen: 置鴻宜鼎稷等州制: Zhi hong yi ding ji deng zhou zhi 3.2a
文﹕文 Wen: Wen: 以鄭汴等州為王畿制: Yi zheng bian deng zhou wei wang ji zhi 3.3b
文﹕文 Wen: Wen: 禁喪塟踰禮制: Jin sang zang yu li zhi 3.5a
文﹕文 Wen: Wen: 暴來俊臣罪狀制: Bao Lai Junchen zui zhuang zhi 3.5b
文﹕文 Wen: Wen: 改定閏月制: Gai ding run yue zhi 3.6a
文﹕文 Wen: Wen: 定伎術官進轉制: Ding ji shu guan jin zhuan zhi 3.6a
文﹕文 Wen: Wen: 禁僧道毀謗制: Jin seng dao hui bang zhi 3.6b
文﹕文 Wen: Wen: 却置潼關制: Que zhi tong guan zhi 3.7a
文﹕文 Wen: Wen: 誅唐波若制: Zhu tang bo ruo zhi 3.7b
文﹕文 Wen: Wen: 答王方慶諫孟春講武手制: Da Wang Fangqing jian meng chun jiang wu shou zhi 3.8a
110 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )