Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Titles in the Ming Qing Women's Writings digital archive and database
  Owner Type Collection Author
 
1.Harvard YenChing LibraryTanci (彈詞)(Hui tu long feng pei) Zai sheng yuan: 8 juan, 74 hui (by Chen Duansheng, Liang Desheng, Qing dynasty) (繪圖龍鳳配)再生緣﹕八卷﹐七十四回(清陳端生撰,梁德繩續)。民國初刻本。Chen Duansheng 陳端生
Liang Desheng 梁德繩

2.National Library of ChinaHeke (合刻)An fu lou xian yin:1 juan(by Feng shi, Qing Dynasty), Zhen tao xuan za yong:1 juan (by Zhang shi, Qing Dynasty) 安福樓閑吟:一卷(清馮氏撰), 枕濤軒雜詠:一卷(清章氏撰)。同治六年丁卯(1867)刊本Feng shi (Chen Jingtian qi) 馮氏(陳景田妻)
Zhang shi (Chen Hui qi) 章氏(陳匯妻)

3.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Bai hua cao tang shi: 6 juan, Yu chi lou shi: 1 juan(by Zhang Zhaohan, Qing dynasty) 白華草堂詩:六卷,玉尺樓詩:一卷(清張昭漢撰)。民國二十三年(1934)刊本Zhang Zhaohan 張昭漢

4.National Library of ChinaBieji (別集)Bai yun dong tian shi gao:1 juan (by Shen Jue, Qing Dynasty) 白雲洞天詩藁:一卷(清沈瑴撰)。咸豐元年(1851)刻本Shen Jue 沈瑴

5.National Library of ChinaBieji (別集)Bao qin ge shi chao: 1 juan (by Shen Wenzhuang, Qing dynasty) 寶琴閣詩鈔:一卷(清沈文莊撰)。民國間(1912-1949)刻本Shen Wenzhuang 沈文莊

6.National Library of ChinaBieji (別集)Bei tang shi lu:1 juan (by Zuo shi, Qing Dynasty) 北堂詩錄:一卷(清左氏撰)。嘉慶十九年(1814)Zuo shi 左氏

7.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Ben Chao Ming Yuan Shi Chao: 6 juan (edited by Hu Xiaosi, Qing dynasty) 本朝名媛詩鈔﹕六卷(清胡孝思輯)。清康熙五十五年(1716)凌雲閣刻本Hu Xiaosi 胡孝思
Zhu Guang 朱珖

8.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Bi hua guan yin cao:yi juan (Qing Yin Rulin zhuan) 碧華館吟草:一卷 (清殷如琳撰)。1932年排印本Yin Rulin 殷如琳

9.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Bi tao hua guan shi chao:1 juan, Xiu yu ge shi cao:1 juan (Shi Jinxiu, Qing dynasty) 碧桃花館詩鈔:一卷, 繡餘閣詩草:一卷(清石錦繡撰)。同治五年(1866)刻本Shi Jinxiu 石錦繡

10.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Bi wu xuan shi cao: 1 juan (by Xu Tong, Qing Dynasty) 碧梧軒詩草:一卷(清許桐撰)。民國二十六年(1927)鉛印本Xu Tong 許桐

11.National Library of ChinaBieji (別集)Bi yun lou yin gao: 1 juan (by Yang Qingcai, Qing dynasty) 碧筠樓吟稿:一卷(清楊清材撰)。清咸豐間(1851-1861)刻本Yang Qingcai 楊清材

12.Chinese University of Hong KongZongji (總集)Bicheng xian guan nü di zi shi (10 titles) 碧城仙館女弟子詩(十種)。民國四年(1915)七月西冷印社吳隱石潛聚珍版印

13.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Bu zhi yin xu ke: bu fen juan, Bu zhi yin wei ke gao: bu fen juan (by Pan Suxin, Qing Dynasty) 不櫛吟續刻: 不分卷,不櫛吟未刻稿: 不分卷(清潘素心撰)。晚清(1843-1911)抄本Pan Suxin 潘素心

14.National Library of ChinaBieji (別集)Bu zhi yin:3 juan, Xu ke:1 juan(by Pan Suxin, Qing Dynasty) 不櫛吟:三卷,續刻:一卷(清潘素心撰) 。清刻本 Pan Suxin 潘素心

15.National Library of ChinaBieji (別集)Cai xiu ge shi cao: 2 juan (by Wu Tansu, Qing dynasty) 采秀閣詩草:二卷(清吳曇素撰)。清康熙五十六年(1717)浣花軒刻本Wu Tansu 吳曇素

16.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Can ju xuan shi cao:1 juan (by Wu Danru, Qing dynasty) 餐菊軒詩草: 一卷(清伍淡如撰)。光緒十四年戊子(1888)重刊本Wu Danru 伍淡如

17.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Cang hai gui lai ji: shi 11 juan, ci 1 juan, xu ji 1 juan, yu juan 2 juan, Xiao chou yin 2 juan, wen 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty) 滄海歸來集:詩十一卷,詞一卷,續集一卷,餘卷二卷,消愁吟二卷,文一卷(清姚倚雲撰)。民國三十三年(1944)或其後排印本Yao Yiyun 姚倚雲

18.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Cha xiang ge yi cao: 2 juan (by Huang Wanqiong, Qing dynasty) 茶香閣遺草﹕二卷(清黃婉璚撰)。清道光十年(1830)刻本。Huang Wanqiong 黃婉璚

19.National Library of ChinaBieji (別集)Chai xiang ge shi chao:2 juan (by Zhan Ruizhi, Qing Dynasty) 茝香閣詩鈔:二卷(清詹瑞芝撰)。咸豐元年(1851)刻本Zhan Ruizhi 詹瑞芝

20.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Chang li ge ji: 1 juan (by Wang Caiwei, Qing dynasty) 長離閣集﹕一卷(清王釆薇撰)。清嘉慶二十三年(1818)刻本。Wang Caiwei 王采薇

21.National Library of ChinaBieji (別集)Chang xi zhai lun hua shi:1 juan (by Gong Yunshan, Qing Dynasty) 長喜齋論畫詩:一卷(清龔韻珊撰) 。民國26年(1937)鉛印本Gong Yunshan 龔韻珊

22.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Chang zhen ge ji: 7 juan (by Xi Peilan, Qing dynasty) 長真閣集﹕七卷(清席佩蘭撰)。光緖十七年(1891)强氏南皋草廬刻本。Xi Peilan 席佩蘭

23.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Chang zhen ge ji: 7 juan, shi yu 1 juan (by Xi Peilan, Qing dynasty) 長真閣集﹕七卷﹐詩餘﹕一卷(清席佩蘭撰)。民國九年(1920)掃葉山房石印本。Xi Peilan 席佩蘭

24.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Chen xiao nü yi ji: 2 juan; Xiao dai xuan lun shi shi: 2 juan (by Chen Yun, Qing dynasty) 陳孝女遺集﹕二卷﹔小黛軒論詩詩﹕二卷(清陳芸撰)。民國三年(1914)刻本Chen Yun 陳芸

25.National Library of ChinaBieji (別集)Chong ding mei hua xuan yi gao: 2 juan (by Zhang Qu, Qing dynasty) 重訂梅花軒遺稿:二卷(清張取撰)。退思堂清光緒十四至十五年(1888-89)刻本Zhang Qu 張取
Zhang Suhuang 張宿煌

26.National Library of ChinaBieji (別集)Chong ke Jin yue ting shi gao:4 juan, Fu Shi san ming yuan shi cao:1 juan (by Ji Qiwen, Qing Dynasty) 重刻近月亭詩稿:四卷,附十三名媛詩草:一卷(清紀玘文撰)。嘉慶十九年(1814)刻本Ji Qiwen 紀玘文

27.National Library of ChinaBieji (別集)Chu fan yi gao: 1 juan (Gao Yunzhen, Qing dynasty) 出凡遺稿:一卷(清高韞珍著)。清抄本Gao Yunzhen 高韞珍

28.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Chu wan ge ji: 12 juan (by Ji Lanyun, Qing dynasty) 楚畹閣集﹕十二卷(清季蘭韻撰)。清道光二十七年(1847)刻本Ji Lanyun 季蘭韻

29.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Chun yu lou gao (by Shen Cai, Qing dynasty) 春雨樓稾(清沈彩撰)。民國十三年(1924)影印手稿本Shen Cai 沈彩

30.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Ci hui guan shi ci cao (by Ruan Enluan, Qing dynasty) 慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰)。清光緖元年(1875)據咸豐四年(1854)武林沈氏刋本補刋Ruan Enluan 阮恩灤

31.National Library of ChinaBieji (別集)Ci yun ge shi cun:1 juan (by Zhu Kui, Qing Dynasty) 慈雲閣詩存:一卷(清朱逵撰)。清乾隆三十年(1765)刻本Zhu Kui 朱逵

32.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Cong bi xuan yi gao: 3 juan (by Sun Caifu, Qing dynasty) 叢筆軒遺藁﹕三卷(清孫采芙撰)。清光緖丁亥(1887)世澤樓木活字印本。Sun Caifu 孫采芙

33.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Cuan yu yin: 2 juan (by Tu Jingxin, Qing dynasty) 爨餘吟﹕二卷(清屠鏡心撰)。清同治九年(1870)刻本Tu Jingxin 屠鏡心

34.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty) 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。Ling Zhiyuan 凌祉媛

35.National Library of ChinaBieji (別集)Cui wei xian guan yi gao: 1 juan (by Sun Yingpei, Qing dynasty) 翠薇仙館遺稿:一卷(清孫瑩培撰)。清吳中光緒二十七年(1901)刻本Sun Yingpei 孫瑩培

36.National Library of ChinaBieji (別集)Dai lü cao tang yi shi: 1 juan (by Han shi, Qing dynasty) 帶綠草堂遺詩:一卷(清韓氏撰)。清嘉慶二年(1797)刻本Han shi (Heshun qi) 韓氏(和順妻)

37.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Dai yun lou shi wen ji (by Xue Shaohui, Qing dynasty) 黛韻樓遺集(清薛紹徽撰)。甲寅閏月(1914)刻本。Xue Shaohui 薛紹徽

38.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan (by Zhang Qieying, Qing dynasty) 澹蘜軒詩初稿﹕四卷﹐詞﹕一卷(清張䌌英撰)。道光二十年(1840)刻本。Zhang Xiying 張䌌英

39.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Dan xiang ge shi chao: 1 juan wai 4 zhong (by Li Xingchi etc., Qing dynasty) 澹香閣詩鈔:一卷外四種(清李星池等撰)。清光緖四年(1878)刻本。Li Xingchi 李星池
Yang Shulan 楊書蘭
Zhou Chuanjing 周傳鏡
Liu Deyi 劉德儀

40.National Library of ChinaBieji (別集)Dan xiang lou shi cao: 2 juan, Dan xiang lou ci cao: 1 juan (by Ge Xiuying, Qing dynasty) 澹香樓詩草:二卷, 澹香樓詞草:一卷(清葛秀英撰)。梁溪秦鏊清乾隆五十七年(1792)刻本Ge Xiuying 葛秀英

41.National Library of ChinaBieji (別集)Dan xiang yin guan shi zhai chao: 1 juan (by Yan Songxuan, Qing dynasty) 澹香吟館詩摘鈔:一卷(清嚴頌蘐撰)。民國間(1911-1949)抄本Yan Songxuan 嚴頌蘐

42.National Library of ChinaBieji (別集)Danxian fu chao: 1 juan (by Xiong Lian, Qing Dynasty) 澹仙賦鈔:一卷(清熊璉撰)。嘉慶年間(1796-1820)刻本Xiong Lian 熊璉

43.National Library of ChinaShihua (詩話)Danxian shi hua: 2 juan (by Xiong Lian, Qing dynasty) 澹仙詩話:二卷(清熊璉撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本Xiong Lian 熊璉

44.National Library of ChinaBieji (別集)Danyi shu wu shi cao:2 juan (by Gao Fenglou, Qing Dynasty) 澹宜書屋詩草:二卷(清高鳳樓撰)。道光二十七年(1847)刊本Gao Fenglou 高鳳樓

45.Peking University LibraryBieji (別集)Dao an shi za wen: 1 juan, Xiao xian tang yi shi: 1 juan, Dai hua ping an shi ci: 1 juan, Ping an shi za ji: 1 juan (by Xiao Daoguan, Qing dynasty) 道安室雜文﹕一卷﹐蕭閒堂遺詩﹕一卷﹐戴花平安室詞﹕一卷﹐平安室雜記﹕ 一卷(清蕭道管撰)。石遺室叢書光緒三十四年(1908)刊本Xiao Daoguan 蕭道管

46.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)De feng ting chu ji: 13 juan (by Wang Zhenyi, Qing dynasty) 德風亭初集﹕十三卷(清王貞儀撰)。民國五年(1916)蔣氏[國榜]愼脩書屋校印本。Wang Zhenyi 王貞儀

47.Sun-Yat Sen University LibraryZongji (總集)Di hua guan shi ke: 12 juan (by Zhang Jinli, Qing Dynasty) 棣華館詩課:十二卷(清張晉禮輯)。清道光三十年(1850)武昌官署棣華館刻本Zhang Jinli 張晉禮

48.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Dong hai yu ge : 4 juan, bu yi 1 juan (by Gu Chun, Qing dynasty) 東海漁歌:四卷, 補遺:一卷(清顧春撰)。西泠印社甲寅(1914) 年排印本Gu Taiqing 顧太清

49.Bieji (別集)Dong hai yu ge 4 juan, bu yi: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty) 東海漁歌四卷, 補遺:一卷(清顧太清撰)。澳門曹氏芸香室油印本Gu Taiqing 顧太清

50.National Library of ChinaBieji (別集)Dong qing shu shi yin gao:2 juan, Dong qing shu shi wen gao:1 juan (by Yan Suzhen, Qing Dynasty) 冬青書室吟稿:二卷,冬青書室文稿:一卷(清晏訴真撰)。道光二十九年(1849)刻本Yan Suzhen 晏訴真

51.National Library of ChinaBieji (別集)Du liang xiang ge shi ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing Dynasty) 都梁香閣詩詞集:一卷(清鄭蘭孫撰)。宣統3年刻本Zheng Lansun 鄭蘭孫

52.East China Normal University LibraryBieji (別集)Du qing ge shi ci cao: 4 juan, shi yu fu: 1 juan(by Jiang Shuze, Qing Dynasty) 獨清閣詩詞鈔:四卷,詩餘賦:一卷(清江淑則撰)。Jiang Shuze 江淑則

53.Peking University LibraryBieji (別集)Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty) 讀史管見﹕三卷(清李晚芳撰)。日本安政三年(1856)浪華書林群玉堂翻刻本Li Wanfang 李晚芳

54.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Du shi guan jian: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty) 讀史管見:三卷(清李晚芳撰)。清乾隆五十二年(1787)梁煒刻嘉慶印本Li Wanfang 李晚芳

55.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Du xuan lou shi gao: 10 juan (by Wang Caiping, Qing dynasty) 讀選樓詩稿: 十卷(清王采蘋撰)。光緒甲午年(1894)吳縣朱氏槐盧翻刻本Wang Caiping 王采蘋

56.National Library of ChinaBieji (別集)E yuan shi yin cao:4 juan,Juan shou:1 juan(by Yang Lingfu,Qing Dynasty) 莪怨室吟草:四卷,卷首:一卷(清楊令茀撰)。民國(1929)鉛印本 Yang Lingfu 楊令茀

57.National Library of ChinaBieji (別集)Fang sun shu wu cun gao: 4 juan (by Wu Ying, Qing dynasty) 芳蓀書屋存稿:四卷(清吳瑛撰)。清乾隆十八年(1753) 刻本Wu Ying 吳瑛

58.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Fei su ge yi shi:yi juan (Qing Liang Ai zhuan) 飛素閣遺詩:一卷(清梁靄撰)。光緒二十六年庚子(1900)刊本Liang Ai 梁靄

59.National Library of ChinaBieji (別集)Feng chi xian guan shi cun:1 juan (by Guo Peifang, Qing Dynasty) 鳳池仙館詩存:一卷,鳳池仙館詩餘:一卷(清郭佩芳撰)。道光二十年(1840)刻本Guo Peifang 郭佩芳

60.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Fu lu yuan yang ge yi gao: 1 juan (by Mao Jun, Qing dynasty) 福祿鴛鴦閣遺稿﹕一卷(清冒俊撰)。淸光緖十年(1884)刻本。Mao Jun 冒俊

61.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Fu rong guan yi gao: yi juan (Qing Shi Yinyu zhuan) 芙蓉館遺稿:一卷(清史印玉撰)。同治十三年甲戌(1874)刊本Shi Yinyu 史印玉

62.National Library of ChinaBieji (別集)Fu xiang ju shi cao:1 juan, Fu xiang ju ti hua shi ci fu:1 juan (by Jin Menglan, Qing Dynasty) 淨香居詩草:一卷,淨香居題畫詩詞附:一卷(清金夢蘭撰)。Jin Menglan 金夢蘭

63.National Library of ChinaBieji (別集)Gao cai nü yi shi: 1 juan, Wen lian fu ke: 1 juan (by Gao Shuyi, Qing dynasty) 高才女遺詩:一卷,文聯附刻:一卷(清高淑宜撰)。清光緒十四年(1888)刻本Gao Shuyi 高淑宜

64.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang) 宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕Zhou Shouchang 周壽昌

65.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Gu chun xuan shi chao: 2 juan (by Liang Desheng, Qing dynasty) 古春軒詩鈔﹕二卷(清梁德繩撰)。清道光二十九年(1849)刻本。Liang Desheng 梁德繩

66.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty) 古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。Zeng Yi 曾懿

67.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty) 古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。Zeng Yi 曾懿

68.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty) 古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本Zhao Shijie 趙世杰

69.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Gu xiang ge quan ji:si juan (by Ye Bihua, Qing Dynasty) 古香閣全集:四卷(清葉璧華撰)。清光緒二十九年(1903)嘉應刻本Ye Bihua 葉璧華

70.National Library of ChinaBieji (別集)Gu xiang ge yin cao:1 juan (by Chen shi, Qing Dynasty) 古香閣吟草:一卷(清陳氏撰)。光緒元年(1875)刻本Chen shi (Sun Shunan qi) 陳氏(孫樹南妻)

71.National Library of ChinaBieji (別集)Gu xiang shi gao: 2 juan (by Zhang Shengxiu, Qing dynasty) 古香室稿:二卷(清張聲琇撰)。清(1644-1911)抄本Zhang Shengxiu 張聲琇

72.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Gu xue shi chao:1 juan, xu chao:1 juan, shi yu: 1 juan(Yang Jiduan,Qing dynasty) 古雪詩鈔:一卷, 續鈔: 一卷, 詩餘:一卷(清楊繼端撰)。清嘉慶十四年(1809)刻本Yang Jiduan 楊繼端

73.National Library of ChinaBieji (別集)Gu yu xiang ge ji: 1 juan (by Mu Changgui, Qing dynasty) 古餘薌閣集:一卷(清慕昌溎撰)。南皮張氏代興堂, 民國十八年(1929)刻本Mu Changgui 慕昌溎

74.National Library of ChinaBieji (別集)Gu yu xiang ge shi cun: 2 juan (by Mu Changgui, Qing dynasty) 古餘薌閣詩存:二卷(清慕昌溎撰)。清光緒二十年(1894)刻本Mu Changgui 慕昌溎

75.National Library of ChinaBieji (別集)Guan xiang cao tang shi chu gao:1 juan (by Wu Lanwan, Qing Dynasty) 灌香草堂詩初稿:一卷(清吳蘭畹撰)。同治五年(1866)刻本Wu Lanwan 吳蘭畹

76.National Library of ChinaBieji (別集)Gui shi yin: 7 juan (by Qian Shusheng, Qing dynasty) 桂室吟:七卷(清錢淑生撰)。清光緒二十七年(1901)江陵刻本Qian Shusheng 錢淑生

77.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty) 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。Xu Naichang 徐乃昌

78.Harvard YenChing LibraryShihua (詩話)Gui xiu ci hua: 4 juan (edited by Lei Jin, Lei Jian) 閨秀詞話﹕四卷(雷瑨、雷瑊輯)。民國五年(1916)掃葉山房石印本Lei Jin 雷瑨
Lei Jian 雷瑊

79.Harvard YenChing LibraryShihua (詩話)Gui xiu shi hua: 4 juan (edited by Tiaoxisheng) 閨秀詩話﹕四卷(苕溪生輯)。民國丙寅(1926)鉛印本。

80.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Gui xiu zheng shi zai xu ji 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本Shan Shili 單士釐

81.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty) 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。Cai Dianqi 蔡殿齊
Pan Zengying 潘曾瑩

82.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty) 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。Yun Zhu 惲珠

83.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty) 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。Yun Zhu 惲珠

84.National Library of ChinaBieji (別集)Hai ou ji: 2 juan(by Zhang Ruzhao, Qing Dynasty) 海漚集:二卷(清張汝釗撰)。民國23年(1934)四明印局鉛印本 Zhang Ruzhao 張汝釗

85.Private CollectionBieji (別集)Hai tang chun xiao lou yin cao (by Wu Shuyi, Qing dynasty) 海棠春曉樓吟草(清武淑儀撰)。清光緒二十三年(1897)刻本Wu Shuyi 武淑儀

86.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Hai tang ju shi ji (by Yao Shu, Qing dynasty) 海棠居詩集(清姚淑撰)。民國十一年(1922)南林劉氏刻本Yao Shu 姚淑

87.National Library of ChinaBieji (別集)Han bi lou shi gao chu ke: 2 juan (by Huang Yunxiang, Qing Dynasty) 涵碧樓詩稿初刻:二卷(清黃雲湘撰)。清光緒二十一年(1895)朱格抄本Huang Yunxiang 黃雲湘

88.National Library of ChinaBieji (別集)Han fang guan shi cao: 1 juan (by Yan Chenghua, Qing Dynasty) 含芳館詩草:一卷(清嚴澂華撰)。清末(1874年後)刻本Yan Chenghua 嚴澂華

89.East China Normal University LibraryBieji (別集)Han qing ge shi cao:3 juan,Shi yu:1 juan(by Qu Huixiang, Qing Dynasty) 含青閣詩草:三卷,詩餘:一卷(清屈蕙纕撰)。清光緒間(1875-1908)刊本Qu Huixiang 屈蕙纕

90.National Library of ChinaBieji (別集)Han yan ge shi:1 juan,Han yan ge ci:1 juan (by Du Xia, Qing Dynasty) 含烟閣詩:一卷,含烟閣詞:一卷(清堵霞撰)。Du Xia 堵霞

91.National Library of ChinaBieji (別集)Han zhang ge shi chao:1 juan (by Yao shi, Qing Dynasty) 含章閣詩鈔:一卷(清姚氏撰)。Yao shi (Zhang Ying qi) 姚氏(張英妻)

92.National Library of ChinaBieji (別集)He cun shi chao:3 juan (by Gong Danting and Sibai, Qing Dynasty) 合存詩抄:三卷(清宮淡亭,思栢撰) 。清乾隆間(1736-1795)刻本 Gong Danting 宮淡亭
Sibai 思柏

93.National Library of ChinaBieji (別集)Hong he shan zhuang shi jin ti shi: 2 juan; Hong he shan zhuang er ji: 1 juan; Hong he ci: 1 juan (by Hu Shenrong, Qing dynasty) 紅鶴山莊近體詩:二卷; 紅鶴山莊二集:一卷; 紅鶴詞:一卷(清胡慎容撰)。清嘉慶三年(1798)刻本Hu Shenrong 胡慎容

94.National Library of ChinaBieji (別集)Hong lou meng ti ci: 1 juan (by Zhou Qi, Qing Dynasty) 紅樓夢題詞:一卷(清周綺撰)。清宣統年間(1909-1911)香豔叢書排印版Zhou Qi 周綺

95.National Library of ChinaBieji (別集)Hong qiang yin guan shi gao: 1 juan (by Suo Ruizhi, Qing dynasty) 紅薔吟館詩稿:一卷(清鎖瑞芝撰)。清光緒六年(1880)刻本Suo Ruizhi 鎖瑞芝

96.National Library of ChinaBieji (別集)Hong wei yin guan yi cao: 1 juan (by Guo Binghui) 紅薇吟館遺草:一卷(清郭秉慧撰)。道光十九年(1839)刊本Guo Binghui 郭秉慧

97.National Library of ChinaBieji (別集)Hong xiang guan shi cao:1 juan, Hong Xiang guan shi yu:1 juan (by Yun Zhu, Qing Dynasty) 紅香館詩草:一卷,紅香館詩餘:一卷(清惲珠撰)。咸豐十一年(1861)刻本Yun Zhu 惲珠

98.National Library of ChinaBieji (別集)Hong xiang ke xiao cao: 2 juan (by He Peizhu, Qing Dynasty) 紅香窠小草:二卷(清何珮珠撰)。He Peizhu 何佩珠

99.East China Normal University LibraryBieji (別集)Hong xue lou shi xuan chu ji:4 juan,Hong xue lou wai ji:1 juan(by Shen Shanbao, Qing Dynasty) 鴻雪樓詩選初集:四卷,鴻雪樓外集:一卷(清沈善寶撰)。Shen Shanbao 沈善寶

100.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Hong yu zhou shi yin cao:3 juan(by Li Duanlin, Qing dynasty) 紅餘籀室唫草:三卷(清李端臨撰)。光緒十三年丁亥(1887)刊本Li Duanlin 李端臨

101.National Library of ChinaBieji (別集)Hong yun ge yi gao: 1 juan (by Kan Shoukun, Qing dynasty) 紅韻閣遺稿:一卷(清闞壽坤撰)。清光緒五年(1879)刻本Kan Shoukun 闞壽坤

102.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Hua di yin cao: 1 juan (by Ma Yawen, Qing Dynasty) 畫荻吟草:一卷(清馬雅文撰)。民國二十五年(1936)廣州鉛印本Ma Yawen 馬雅文

103.National Library of ChinaBieji (別集)Hua nan yin xie yi cao: 1 juan (by Ye Lingyi, Qing dynasty) 花南吟榭遺草:一卷(清葉令儀撰)。清嘉慶二十二年丁丑(1817)刊本Ye Lingyi 葉令儀

104.National Library of ChinaBieji (別集)Hua rui lou yi gao: 1 juan (by Xu Xizhen, Qing dynasty) 華蕊樓遺稿:一卷(清徐熙珍撰)。烏程周慶雲夢坡室民國五年(1916)刻本Xu Xizhen 徐熙珍

105.National Library of ChinaBieji (別集)Hua sha shi yin gao:1 juan (by Fu Ying, Qing Dynasty) 畫紗室吟稿:一卷(清符瑩撰) 。清道光18年(1838)刻本Fu Ying 符瑩

106.Sun-Yat Sen University LibraryHeke (合刻)Hua ying chui sheng ci yi juan:1 juan (by Li Shenrong, QIng Dynasty) 花影吹笙室詞: 一卷(清李慎溶撰)。民國九年(1920)鉛印本Li Shenrong 李慎溶

107.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Hua yu lou shi cao:3 juan (by Yan Zhongzhen, Qing dynasty) 話雨樓詩草: 三卷(清言忠貞撰)。光緒元年乙亥(1875)刊本Yan Zhongzhen 言忠貞

108.National Library of ChinaBieji (別集)Huan cui ge shi xuan: 1 juan (by Ji Fang, Qing dynasty) 環翠閣詩選:一卷(清季芳撰)。清嘉慶十二年(1807)刻本Ji Fang 季芳

109.National Library of ChinaBieji (別集)Huan cui tang shi cao: 1 juan shi yu 1 juan (by Jiang Chongshen, Qing dynasty) 環翠堂詩草:詩一卷附詩餘(清蔣重申撰)。清光緒間(1875-1908)刻本Jiang Chongshen 蔣重申

110.National Library of ChinaBieji (別集)Huan fang ge yin gao: 1 juan (by Pan Huanji, Qing dynasty) 浣芳閣吟稿:一卷(清潘煥吉撰)。清咸豐間(1851-1861)刻本Pan Huanji 潘煥吉

111.National Library of ChinaBieji (別集)Huan tong ge shi xuan: 1 juan (by Wang Nairong, Qing dynasty) 浣桐閣詩選:一卷(清王迺容撰)。嘉慶十二年(1807)刻本Wang Nairong 王迺容

112.National Library of ChinaBieji (別集)Huan xian shi cao: 1 juan (by Fan Wei, Qing dynasty) 浣仙詩草:一卷(清范薇撰)。清光緒十八年(1892)刻本Fan Wei 范薇

113.National Library of ChinaBieji (別集)Huan xiang ge yi gao: 1 juan (by Xu Zhaohua, Qing dynasty) 浣香閣遺稿:一卷(清徐昭華撰)。清道光二十七年(1847)楓溪省三書屋刻本Xu Zhaohua 徐昭華

114.National Library of ChinaBieji (別集)Huan xiang shi chao:1 juan (by Ye Lingzhao, Qing Dynasty) 浣香詩鈔: 一卷(清葉令昭撰)。道光七年(1827)刻本Ye Lingzhao 葉令昭

115.National Library of ChinaBieji (別集)Huan yu ji shi chao:1 juan, Huan yu ji ci chao:1 juan (by Zhou Peisun, Qing Dynasty) 浣餘集詩鈔:一卷,浣餘集詞鈔:一卷(清周佩蓀撰)。咸豐十一年(1861)Zhou Peisun 周佩蓀

116.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Huan yue lou yi shi:2 juan (by Li Mei, Qing dynasty) 浣月樓遺詩:二卷(清李楣撰)。清光緒九年(1883)後刻本Li Mei 李楣

117.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Hui fu lou xing cao: yi juan (Qing Yu Xiusun zhuan) 慧福樓幸草: 一卷(清俞繡孫撰)。光緒九年癸未(1883)蘇州刊本Yu Xiusun 俞繡孫

118.Sun-Yat Sen University LibraryTanci (彈詞)Hui tu Bi sheng hua: 16 juan 32 hui (by Qiu Xinru, Qing Dynasty) 繪圖筆生花: 十六卷三十二回(清邱心如撰)。清光緒二十六年(1900)上海書局石印本Qiu Xinru 邱心如

119.Sun-Yat Sen University LibraryTanci (彈詞)Hui tu Xu Zai sheng yuan: 16 juan 16 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty) 繪圖續再生緣: 十六卷十六回(清侯芝改訂)。上海錦章圖書局石印Hou Zhi 侯芝

120.National Library of ChinaBieji (別集)Ji sheng lou gu jin ti shi: 2 juan (by Guo Zhongnian, Qing dynasty) 繼聲樓古今體詩:二卷(清郭仲年撰)。清光緒四年-民國二十七年(1878-1938)刻本Guo Zhongnian 郭仲年

121.National Library of ChinaBieji (別集)Jian chou yin:1 Juan (by Yao Qixia, Qing Dynasty) 翦愁吟: 一卷(清姚棲霞撰)。清刻本Yao Qixia 姚棲霞

122.National Library of ChinaBieji (別集)Jian wo yi shi: 3 juan (by Zhang Yin, Qing dynasty) 繭窩遺詩:三卷(清張印撰)。民國三年(1914) 利福公司鉛印本Zhang Yin 張印

123.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Jiang zhu ge xiu yu cao: 1 juan; shi yu: 1 juan (by Wu Xiuzhu, Qing dynasty) 絳珠閣繡餘草﹕一卷﹔詩餘﹕一卷(清吳秀珠撰)。清道光八年(1828)刻本。Wu Xiuzhu 吳秀珠

124.National Library of ChinaBieji (別集)Jiao wei ge yi gao:1 juan (by Lu Deyi, Qing Dynasty) 焦尾閣遺稁:一卷(清盧德儀撰)。清光緒年間(1875-1907)刻本Lu Deyi 盧德儀

125.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Jiao yu xuan gao: 1 juan (by Long Jinxiang, Qing Dynasty) 蕉雨軒稿:一卷(清龍唫薌撰)。清光緒三十四年(1908)刻本Long Jinxiang 龍唫薌

126.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Jin xia ge shi ji:5 juan, Ci ji:yi juan (by Bao Lanying, Qing dynasty) 錦霞閣詩集:五卷,詞集:一卷(清包蘭瑛撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本Bao Lanying 包蘭瑛

127.National Library of ChinaBieji (別集)Jin yu shi gao: 1 juan (by Xu Qinghua, Qing dynasty) 燼餘詩稿:一卷(清徐清華撰)。清同治十三年(1874)刻本Xu Qinghua 徐清華

128.National Library of ChinaBieji (別集)Jing hui shi shi cun: 1 juan (by Yi Fan, Qing dynasty) 景惠室詩存:一卷(清易蘩撰)。民國十二年(1923)鉛印本Yi Fan 易蘩

129.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Jing xiang ge shi cun (by Li Chunxi, Qing dynasty) 靜香閣詩存(清黎春熙撰)。清光緒二十四年(1898)刻本。Li Chunxi 黎春熙

130.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Jingjiang Bao shi san nü shi shi chao he ke (edited by Dai Xieyuan, Qing dynasty) 京江鮑氏三女史詩鈔合刻(清戴燮元輯)。清光緖八年(1882) 刻本。Dai Xieyuan 戴燮元

131.National Library of ChinaBieji (別集)Ju chuang shi yu:1 juan(by Liu Chunyi, Ming Dynasty) 菊窗詩餘:一卷(明劉春儀撰)。清嘉慶七年(1802)刻本Liu Chunyi 劉春儀

132.National Library of ChinaBieji (別集)Juan xian lou yi gao: 1 juan (by Zhang Yunqing, Qing dynasty) 眷仙樓遺稿:一卷(清章韻清撰)。清光緒間(1875-1908)刻本Zhang Yunqing 章韻清

133.National Library of ChinaBieji (別集)Juan xiu yin cao: 1 juan, Juan xiu shi yu: 1 juan (by Miao Baojuan, Qing dynasty) 倦繡吟草:一卷, 倦繡詩餘:一卷(清繆寶娟撰)。清光緒四年(1878) 鉛印本Miao Baojuan 繆寶娟

134.National Library of ChinaBieji (別集)Ke cui ji: 1 juan (by Zhang Yunqing, Qing dynasty) 刻翠集:一卷(清章韻清撰)。清光緒己亥仲秋刻本(1899)Zhang Yunqing 章韻清

135.National Library of ChinaBieji (別集)Ku fu mu shi: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty) 哭父母詩:一卷(清佟佳氏著)。清抄本Tongjia shi 佟佳氏

136.Harvard YenChing LibraryZhuan (傳)Lan gui bao lu: 6 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty) 蘭閨寶錄﹕六卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。Yun Zhu 惲珠

137.National Library of ChinaBieji (別集)Lan ju yin cao: 1 juan (Chen Yuying, Qing dynasty) 蘭居吟草:一卷(清陳玉瑛撰)。清初(1662-1722)刻本Chen Yuying 陳玉瑛

138.National Library of ChinaBieji (別集)Lan pu yi gao: 1 juan (by Xing Shunde, Qing dynasty) 蘭圃遺稿:一卷(清邢順德撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本Xing Shunde 邢順德

139.National Library of ChinaBieji (別集)Lan xuan wei di nagao: chu ji 1 juan, er ji 1 juan (by Dou Lanxuan, Qing dynasty) 蘭軒未訂稿: 初集一卷,二集一卷(清竇蘭軒撰)。清道光辛卯 (1831)平濼王氏刻本Dou Lanxuan 竇蘭軒

140.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Lan xue xuan shi (Nansŏrhŏn si) (by Xu Lanxue, Korea) 蘭雪軒詩(Nansŏrhŏn si) (朝鮮許蘭雪撰)。朝鮮(1608?)刻本。Xu Jingfan 許景樊

141.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Leng hong xuan shi ji: 2 juan, fu ci (by Baibao Youlan, Qing dynasty) 冷紅軒詩集﹕二卷﹐附詞(清百保友蘭撰)。清光緒元年(1875)刻本。Bai Bao 百保

142.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Leng hong xuan shi ji: 2 juan, fu ci (by Baibao Youlan, Qing dynasty) 冷紅軒詩集﹕二卷﹐附詞(清百保友蘭撰)。清光緒八年(1882)刻本。Bai Bao 百保

143.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan (by Zuo Xijia, Qing dynasty) 冷吟仙舘詩稿﹕八卷﹐詩餘一卷﹐文存一卷(淸左錫嘉撰)。淸光緖辛卯(1891)刻本。Zuo Xijia 左錫嘉

144.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty) 歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本Lu Chang 陸昶

145.Chinese University of Hong KongZongji (總集)Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period) 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版Wang Xiuqin 王秀琴
Hu Wenkai 胡文楷

146.Chinese University of Hong KongZongji (總集)Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period) 歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版Cheng Yuzhai 程餘齋

147.Chinese University of Hong KongZongji (總集)Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period) 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版Wang Xiuqin 王秀琴
Hu Wenkai 胡文楷

148.National Library of ChinaBieji (別集)Li fo xuan shi chao:1 juan(by Zhai Baizhou, Qing Dynasty) 禮佛軒詩鈔:一卷(清翟柏舟撰) 。清光緒18年(1892)刻本 Zhai Baizhou 翟柏舟

149.National Library of ChinaBieji (別集)Li ting yin gao: 1 juan (by He shi, Qing dynasty) 曆亭吟稿:一卷(清何氏撰)。清光緒間(1875-1908)刻本He shi (Mi Wangyi qi) 何氏(秘王伊妻)

150.Sun-Yat Sen University LibraryZongji (總集)Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty) 奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本Fan Duanang 范端昂

151.National Library of ChinaBieji (別集)Lian xi shi ji: 1 juan (by Qing dynasty, Dou Lianxi) 蓮溪詩集:一卷(清竇蓮溪撰)。清道光間(1821-1850)刻本Dou shi (Lianxi jushi) 竇氏(蓮溪居士)

152.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Lian xiang ji: 5 juan (by Zhang Qiao, Ming Dynasty) 蓮香集:五卷(明張喬撰)。清乾隆三十年(1765)順德梁釪重刻本Zhang Qiao 張喬

153.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Lian yin shi shi ji: 2 juan, ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing dynasty) 蓮因室詩集﹕二卷﹐詞集﹕一卷(清鄭蘭孫撰)。清光緒元年(1875)刻本Zheng Lansun 鄭蘭孫

154.Sun-Yat Sen University LibraryZhuan (傳)Lie nü zhuan jiao du ben: 8 juan (Annotated by Liang Duan, Qing Dynasty) 列女傳校讀本:八卷(清梁端校注) 。上海會文堂粹記出版Liu Xiang 劉向

155.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty) 林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。Mao Jun 冒俊

156.National Library of ChinaBieji (別集)Lin yun you yue zhi ju shi chu gao:4 juan (by Zhang Wanying, Qing Dynasty) 鄰雲友月之居詩初稿:四卷(清張紈英撰)。道光二十九年(1849)刻本Zhang Wanying 張紈英

157.National Library of ChinaBieji (別集)Liu chun ge yi cao: 1 juan (by Huang Wanling, Qing dynasty) 留春閣遺草:一卷(清黃婉琳撰)。清光緒十七年(1891)長沙刻本Huang Wanlin 黃婉琳

158.National Library of ChinaBieji (別集)Liu xiang ji:2 juan (by Zhang Qian, Qing Dynasty) 留香集:二卷(清張倩撰)。道光十二年(1832)刻本Zhang Qian 張倩

159.National Library of ChinaBieji (別集)Lou bing ci:1 juan (by Xi Huiwen, Qing Dyansty) 鏤冰詞:一卷(清席慧文撰)。Xi Huiwen 席慧文

160.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Lou ju xiao cao: 1 juan (by Yuan Zhu, Qing dynasty) 樓居小草﹕一卷(清袁杼撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。Yuan Zhu 袁杼

161.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Lü Bicheng ji: 5 juan (by Lü Bicheng, Republican period) 呂碧城集:五卷(民國呂碧城撰)。中華書局出版,民國十八年(1929)九月印刷發行Lü Bicheng 呂碧城

162.National Library of ChinaBieji (別集)Lü chuang shi cao chu ji: 1 juan; xu ji: 1 juan (by Bai shi, Qing dynasty) 綠窗詩草初集:一卷; 續集:一卷(清白氏撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本Bai shi (Wang Fen qi) 白氏(王棻妻)

163.National Library of ChinaBieji (別集)Lü chuang shi cao: 1 juan (by Wang shi, Qing dynasty) 綠窗詩草:一卷(清王氏撰)。清嘉慶年間(1796-1820)刻本Wang shi (Song Qixue qi) 王氏(宋契學妻)

164.National Library of ChinaBieji (別集)Lü chuang shi cun: 1 juan (by Chen Guo, Qing dynasty) 綠窗詩存:一卷(清陳果撰)。清光緒八年(1882)刻本Chen Guo 陳果

165.National Library of ChinaBieji (別集)Lü chuang xiao yong: 1 juan; shi yu: 1 juan (by Xi Zhongtian, Qing dynasty) 綠窗小詠:一卷; 詩餘:一卷(清席仲田撰)。海虞屈煥發, 清乾隆三十八年(1773)刻本Xi Zhongtian 席仲田

166.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Lü chuang yin cao: 1 juan (by Yang Qionghua, Qing dynasty) 綠窗吟草: 一卷(清楊瓊華撰)。道光十二年壬辰(1832)刊本Yang Qionghua 楊瓊華

167.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Lü huai shu wu shi gao: 3 juan (by Zhang Lunying, Qing dynasty) 綠槐書屋詩稿:三卷(清張綸英撰)。同治七年戊辰(1868)重刊本Zhang Lunying 張綸英

168.National Library of ChinaBieji (別集)Lü jing xuan xu ji: 1 juan (by Xu Deyin, Qing dynasty) 綠靜軒續集:一卷(清徐德音撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本Xu Deyin 徐德音

169.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Lü mei ying lou shi ci cun: 2 juan (by Gu Ling, Qing dynasty) 綠梅影樓詩詞存:二卷(清顧翎撰)。光緒十四年(1888)刻本Gu Ling 顧翎

170.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Lü qi ge shi shao:1 juan (Li Peizhen,Qing dynasty) 綠綺閣詩鈔:一卷(清李佩珍撰)。清光緒二十六年(1900)刊本Li Peizhen 李佩珍

171.National Library of ChinaBieji (別集)Lü tian an shi ji: 2 juan (by Wang Yunxian, Qing dynasty) 綠天盦詩集:二卷(清王筠僊撰)。民國三十六年(1947) 鉛印本Wang Yunxian 王筠僊

172.National Library of ChinaBieji (別集)Lü tian yi shi ci ji:2 juan(by Zhang Ruzhao, Qing Dynasty) 綠天簃詩詞集:二卷(清張汝釗撰) 。民國鉛印本 Zhang Ruzhao 張汝釗

173.East China Normal University LibraryBieji (別集)Lü yue xuan ji:7 juan(by Zhao Fen, Qing Dynasty) 濾月軒集:七卷(清趙棻撰)。清同治十二年癸酉(1873)重刻本Zhao Fen 趙棻

174.National Library of ChinaBieji (別集)Lü yun ge shi chao: 9 juan (by He Peifen, Qing dynasty) 綠筠閣詩鈔:九卷(清何佩芬撰)。道光二十一年(1841)刻本He Peifen 何佩芬

175.National Library of ChinaBieji (別集)Lü yun guan yin cao: 1 juan (by Cheng Futing, Qing Dynasty) 綠雲館吟草:一卷(清程芙亭撰)。清道光二十六年(1846)瀟湘吟館刻本Cheng Futing 程芙亭

176.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Lü yun shan fang shi cao: 2 juan (by Lao Rongjun, Qing dynasty) 綠雲山房詩草:二卷(清勞蓉君撰)。光緒四年戊寅(1878)刊本Lao Rongjun 勞蓉君

177.National Library of ChinaBieji (別集)Luo yue xuan shi ji: 8 juan (by Shi Yun, Qing Dynasty) 蘿月軒詩集:八卷(清史筠撰)。清道光十五年(1835)抄本Shi Yun 史筠

178.National Library of ChinaBieji (別集)Ma xiao nü yi ji:6 juan (by Ma Yanshu, Qing Dynasty) 馬孝女遺集:六卷(清馬延淑撰)。宣統二年庚戌(1910)刊本Ma Yanshu 馬延淑

179.National Library of ChinaBieji (別集)Mei bian di pu: 1 juan (by Jiang Suoxian, Qing dynasty) 梅邊笛譜:一卷(清蔣左賢撰)。清光緒十五年(1889)刻本Jiang Zuoxian 蔣左賢

180.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Mei hua ge yi shi: 1 juan (by Qian Hengsheng, Qing dynasty) 梅花閣遺詩﹕一卷(清錢蘅生撰)。清同治十年(1871)平湖張氏刻本。Qian Hengsheng 錢蘅生

181.National Library of ChinaBieji (別集)Mei hua guan shi ji: 1 juan, fu shi yu (by Wang Yunmei, Qing dynasty) 梅花館詩集:一卷;附詩餘(清汪韻梅撰)。清光緒三十四年(1908)排印本Wang Yunmei 汪韻梅

182.National Library of ChinaBieji (別集)Mei xiu guan shi cun: 1 juan (by Lu Yunshan, Qing dynasty) 梅修館詩存:一卷(清陸韻珊撰)。清光緒年間(約1875-1888前)刻本Lu Yunshan 陸韻珊

183.National Library of ChinaBieji (別集)Meng hua ge shi gao:1 juan (by Xiangcen, Qing Dynasty) 夢花閣詩稿:一卷(清湘岑撰)。清末鉛印本Xiangcen 湘岑

184.National Library of ChinaBieji (別集)Meng liu ge shi chao:1 juan (by Kang Huilan, Qing Dynasty) 留夢閣詩鈔:一卷(清康蕙蘭撰)。嘉慶三年(1798)刊本Kang Huilan 康蕙蘭

185.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Meng xian shi gao: 1 juan, xu ji: 1 juan (by Sun Yun, Qing dynasty) 夢僊詩稿:一卷, 續集: 一卷(清孫雲著)。民國十三年(1924)排印本Sun Yun 孫雲

186.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Meng xiang lou shi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan; jian xiang guan yin cao: 1 juan, xiu yu ci cao: 1 juan (by Zong Wan, Qing dynasty) 夢湘樓詩稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹔繭香館吟艸﹕一卷﹐繡餘詞草﹕一卷(清宗婉等撰)。清光緒六年(1880)常熟宗氏刻本

187.National Library of ChinaBieji (別集)Miao xiang ge yi gao: 5 juan; fu Miao xiang ge nü tu shi (by Liu Yunjie, Qing Dynasty) 妙香閣遺稿:五卷;附妙香閣女徒詩(清劉芸階撰) 。光緒三十一年(1905)華新書局鉛印本Liu Yunjie 劉芸階

188.National Library of ChinaBieji (別集)Miao xiang ge: 1 juan; fu shi yu (by Peng Ruomei, Qing dynasty) 妙香閣:一卷;附詩餘(清彭若梅撰)。清光緒三十三年(1907避垢廬)刻本Peng Ruomei 彭若梅

189.Harvard YenChing LibraryShihua (詩話)Min chuan gui xiu shi hua xu bian: 4 juan (edited by Ding Yun, Qing dynasty) 閩川閨秀詩話續編﹕四卷(清丁芸輯)。民國三年(1914)刻本。Ding Yun 丁芸

190.Harvard YenChing LibraryShihua (詩話)Min chuan gui xiu shi hua: 4 juan (by Liang Zhangju, Qing dynasty) 閩川閨秀詩話﹕四卷(清梁章鉅撰)。光緖元年(1875)清刻本Liang Zhangju 梁章鉅

191.National Library of ChinaBieji (別集)Ming hua bai yong:1 juan(by Wang Sujin, Qing Dynasty) 名花百詠:一卷(清王素襟撰) 。清嘉慶13年(1808)刻本 Wang Sujin 王素襟

192.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Ming qiu guan ji: shi 1 juan, ci 1 juan (by Qiu Lingxian, Qing dynasty) 明秋館集:詩一卷, 詞一卷(清裘凌仙撰)。民國排印本Qiu Lingxian 裘凌仙

193.National Library of ChinaBieji (別集)Ming xiang shi shi lue:1 juan (by Li Ruhui, Qing Dynasty) 茗香室詩略:一卷(清李如蕙撰)。道光十五年乙未(1835)刊本Li Ruhui 李如蕙

194.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty) 名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本Jingjidongxuan 靜寄東軒

195.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty) 名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。Zheng Wenang 鄭文昂

196.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty) 名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本Zhong Xing 鍾惺

197.Sun-Yat Sen University LibraryShihua (詩話)Ming yuan shi hua shi er juan xu ji san juan: 15 juan (by Shen Shanbao, Qing Dynasty) 名媛詩話十二卷續集三卷: 十五卷(清沈善寶撰)。清光緒五年(1879)鴻雪樓刻巾箱本Shen Shanbao 沈善寶

198.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty) 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本Wang Duanshu 王端淑

199.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Ming yun xuan yi shi: 1 juan (by Wang Shengzhi, Qing dynasty) 茗韻軒遺詩﹕一卷(清王甥植撰)。清同治四年(1865)紫琅寓館刻本。Wang Shengzhi 王甥植

200.National Library of ChinaBieji (別集)Mo zhuang shi chao:2 juan, Wen chao:1 juan, Ci yu:1 juan (by Ling Yining, Qing Dynasty) 墨莊詩鈔:二卷,文鈔:一卷,詞餘:一卷(清林以寧撰)。清康熙三十六年(1697)刻本Lin Yining 林以寧

201.National Library of ChinaBieji (別集)Nan lou yin gao:2 juan, fu ai ci (by Xu Yingyu, Qing dynasty) 南樓吟稿:二卷, 附哀詞(清徐映玉撰)。清乾隆間(1736-1795)刻本Xu Yingyu 徐映玉

202.National Library of ChinaBieji (別集)Nan xiang shi chao:1 juan(by Hu Yuan, Qing Dynasty) 南香詩鈔: 一卷(清胡淵撰) 。安吳胡氏民國29年(1940)鉛印本 Hu Yuan 胡淵

203.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan (by Yao Qian, Yao Chai) 南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰)。1915年日本排印本。Yao Qian 姚倩
Yao Chai 姚茝

204.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Nen xiang an can gao (by Yan Heng, Qing dynasty) 嫩想盦殘稿(清嚴蘅撰)。民國十一年(1921)上海聚珍倣宋印書局鉛印線裝倣宋本。Yan Heng 嚴蘅

205.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Ning cui lou ji: 4 juan (by Wang Hui, Qing dynasty) 凝翠樓集:四卷(清王慧撰)。康熙四十七年戊子(1708)朱氏銀槎閣精刊本Wang Hui 王慧

206.National Library of ChinaBieji (別集)Ning hui zhai shi cun:1 juan(by Yao shi, Qing Dynasty) 凝暉齋詩存:一卷(清姚氏撰)。清道光16年(1836) 可久處齋刻本 Yao shi(Ma Fangsi qi) 姚氏(馬方思妻)

207.National Library of ChinaBieji (別集)Ning xiang ge shi chao:1 juan (by Huang Zhitai, Qing Dynasty) 凝香閣詩鈔:一卷(清黃芝臺撰)。同治三年(1864)Huang Zhitai 黃芝臺

208.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Nü shi shuo (by Yan Heng, Qing dynasty) 女世說(清嚴蘅撰)。1921年上海聚珍倣宋印書局印本。Yan Heng 嚴蘅

209.Peking University LibraryBieji (別集)Nü xue yan xing zhuan: 3 juan (by Li Wanfang, Qing dynasty) 女學言行纂﹕三卷(清李晚芳撰)。乾隆五十二年丁未(1787)謐園藏版Li Wanfang 李晚芳

210.National Library of ChinaBieji (別集)Pei lan xuan xiu yu cao:1 juan (by Aixinjueluo Wenhuang, Qing Dynasty) 佩蘭軒繡餘草:一卷(清愛新覺羅 文篁撰)。清光緒九年(1883)刻本Aixinjuluo Wenhuang 愛新覺羅 文篁

211.National Library of ChinaBieji (別集)Pei qiong shi cao:1 juan (by Xia Mingxiu, Qing Dynasty) 佩瓊詩草:一卷(清夏明琇撰)。清光緒至民國間(1875-1949)抄本Xia Mingxiu 夏明琇

212.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Pei qiu ge yi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan, wen gao: 1 juan (by Wu Chai, Qing dynasty) 佩秋閣遺稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹐文稿﹕一卷(清吳茝撰)。清光緒十四年(1888)刻本。Wu Chai 吳茝

213.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Pei shan shan shi shi cun:1 jun (Wang Renpei, Qing dynasty) 佩珊珊室詩存:一卷(清王紉佩撰)。光緒十九年(1893)刊本Wang Renpei 王紉佩

214.National Library of ChinaBieji (別集)Pei yuan tang shi ji: 4 juan (by Zhang Zao, Qing dynasty) 培遠堂詩集:四卷(清張藻撰)。清乾隆間(1736-1795) 刻本Zhang Zao 張藻

215.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Peng shi ou yin: 1 juan (by Tang Yaoqing, Qing dynasty) 蓬室偶吟﹕一卷(清湯瑤卿撰)。清光緒十七年(1891)宛鄰書屋刻本 。Tang Yaoqing 湯瑤卿

216.National Library of ChinaBieji (別集)Piao xiang shi wen shi yi gao: 1 juan (by Luo Shuying, Qing dynasty) 飄香室文詩遺稿:一卷(清駱樹英撰)。清光緒間(1875-1908)鉛印本Luo Shuying 駱樹英

217.National Library of ChinaBieji (別集)Ping shan tang shi ji: 5 juan (by Fang Yunqing, Qing dynasty) 屏山堂詩集:五卷(清方雲卿撰)。清刻本(1808?)Fang Yunqing 方雲卿

218.National Library of ChinaBieji (別集)Ping xiang yi shi: 1 juan (by Liu Yueshou, Qing dynasty) 蘋香遺詩:一卷(清劉岳壽撰)。清光緒二十七年(1901)木活字本Liu Yueshou 劉岳壽

219.National Library of ChinaBieji (別集)Po chou yin:1 juan(by Su Ruohui, Qing Dynasty) 破愁吟:一卷(清蘇若蕙撰)。清(道光間)抄本 Su Ruohui 蘇若蕙

220.National Library of ChinaBieji (別集)Pu lu shi chao:1 juan (by Wang Huaxi, Qing Dynasty) 璞廬詩草:一卷(清汪華熙撰) 。民國11年(1922)文楷齋刻本Wang Huaxi 汪華熙

221.National Library of ChinaBieji (別集)Qi xiu xuan shi chao:2 juan (by Liu Zhilai, Qing Dynasty) 啟秀軒詩鈔:二卷(清劉之萊撰)。光緒二十四年(1898)大興朱氏刻本Liu Zhilai 劉之萊

222.National Library of ChinaBieji (別集)Qi yu shi yin cao: 1 juan (by Chen Baozhen, Qing dynasty) 綺餘室吟草:一卷(清陳葆貞撰)。清同治十三年(1874)嫏嬛別館刻本Chen Baozhen 陳葆貞

223.National Library of ChinaBieji (別集)Qi yu shu shi shi gao:1 juan (by Chen Baozhen, Qing Dynasty) 綺餘書室詩稿:一卷(清陳葆貞撰)。清道光咸豐年間(1821-1861)抄本Chen Baozhen 陳葆貞

224.National Library of ChinaBieji (別集)Qi zhai shi xuan: 1 juan (by Li Changxia, Qing dynasty) 錡齋詩選:一卷(清李長霞撰)。清同治間(1862-1874)刻本Li Changxia 李長霞

225.National Library of ChinaBieji (別集)Qian li luo shi cao: shi 1 juan fu shi yu (by Zhou Weide, Qing dynasty) 千里樓詩草:詩一卷附詩餘(清周維德撰)。清光緒二年(1876)刻本Zhou Weide 周維德

226.National Library of ChinaBieji (別集)Qian mei yi yi gao:1 juan (by Dai Xiaoyu, Qing Dynasty) 倩梅簃遺稿:一卷(清戴小玉撰)。道光十一年(1831)寫刻本Dai Xiaoyu 戴小玉

227.National Library of ChinaBieji (別集)Qian ying lou shi gao:1 juan;Qian ying lou ci gao:1 juan (by Lu Qian, Qing Dynasty) 倩影樓詩稿:一卷;倩影樓詞稿:一卷(清陸蒨撰)。同治二年(1863)皖南洪氏重刊本Lu Qian 陸蒨

228.National Library of ChinaBieji (別集)Qiao ying: 1 juan (by Wu Zao, Qing dynasty) 喬影:一卷(清吳藻撰)。清(1820-1911)刻本Wu Zao 吳藻

229.National Library of ChinaBieji (別集)Qie cun shi gao: 3 juan (by Ni Ruixuan, Qing dynasty) 篋存詩稿:三卷(清倪瑞璿撰)。清道光十一年(1831)宿遷曹嘉刻本Ni Ruixuan 倪瑞璿

230.National Library of ChinaBieji (別集)Qin fen jing she xiao ji:3 juan (by Wang Yuelian, Qing Dynasty) 清芬精舍小集:三卷(清王嶽蓮撰)。嘉慶二十三年戊寅(1818)刊本Wang Yuelian 王嶽蓮

231.National Library of ChinaBieji (別集)Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty) 琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本Hu Yuan 胡緣

232.National Library of ChinaBieji (別集)Qing an shi ci: 2 juan (by Zhang Qingyang, Qing dynasty) 清安室詞:二卷(清張清揚撰)。民國十年(1921)福州刻本Zhang Qingyang 張清揚

233.National Library of ChinaBieji (別集)Qing an shi shi bu yi: 1 juan (by Zhang Qingyang, Qing dynasty) 清安室詩補遺:一卷(清張清揚撰)。民國(1937)鉛印本Zhang Qingyang 張清揚

234.National Library of ChinaBieji (別集)Qing fen ge yi gao:1 juan (by Xu Ying, Qing Dynasty) 清芬閣吟稿:一卷(清許英撰)。道光二十一年(1841)刊本Xu Ying 許英

235.National Library of ChinaBieji (別集)Qing lian hua guan shi cao: 1 juan (by Wang Tan, Qing dynasty) 青蓮華館詩草:一卷(清王曇撰)。清光緒十九年(1893)刻本Wang Tan 王曇

236.Harvard YenChing LibraryShihua (詩話)Qing lou shi hua: 2 juan (edited by Lei Jin) 青樓詩話﹕二卷(雷瑨輯)。民國五年(1916)掃葉山房石印本。Lei Jin 雷瑨

237.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Qing xiang lou shi xuan: 1 juan (Qing Ling Xingfeng zhuan) 清湘樓詩選:一卷 (清凌興鳳撰)。清光緒六年(1880)快閣師石山房抄本Ling Xingfeng 凌興鳳

238.Private CollectionBieji (別集)Qing yin zhai yi shi (by Zhuang Qikun, Qing dynasty) 清吟齋遺詩(清莊其坤撰)。清光緒二十四年(1898)壽愷堂藏板Zhuang Qikun 莊其坤

239.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Qing yu ge yin gao : 6 juan (by Bao Zhihui, Qing dynasty) 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰)。嘉慶16年 [1811]刻本Bao Zhihui 鮑之蕙

240.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Qing zu ju ji: 1 juan, Jiao chuang ci: 1 juan (by Deng Yu, Qing dynasty) 清足居集:一卷, 蕉窗詞:一卷(清鄧瑜撰)。光緒二十一年乙未(1895)泉唐諸氏家刻本Deng Yu 鄧瑜

241.National Library of ChinaBieji (別集)Qiong hua xian guan shi chao sheng gao:1 juan (by Wang Huifang, Qing Dynasty) 瑤華仙館詩鈔勝稾:一卷(清王蕙芳撰)。宣統元年(1909)刻本Wang Huifang 王蕙芳

242.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Qiong lou yin gao: 1 juan (by Tao Shan, Qing Dynasty) 瓊樓吟稿:一卷(清陶善撰)。清光緒九年(1883)刻本Tao Shan 陶善

243.National Library of ChinaBieji (別集)Qiu bai yi gao:2 juan(by Sun Jingxie, Qing Dynasty) 秋白遺稿:二卷(清孫景謝撰) 。民國20年(1931)鉛印本 Sun Jingxie 孫景謝

244.National Library of ChinaBieji (別集)Qiu fu ju shi chao: 1 juan fu shi yu (by Wang Qing, Qing dynasty) 求福居詩鈔:一卷附詩餘(清汪清撰)。清光緒二十九年(1903)刻本Wang Qing 汪清

245.National Library of ChinaBieji (別集)Qiu qu ge sheng cao:1 juan (by Chen Tai, Qing Dynasty) 秋蕖閣剩草:一卷(清陳泰撰)。嘉慶二十三年(1818)刻本Chen Tai 陳泰

246.National Library of ChinaBieji (別集)Qiu shui fu rong ji shi: er juan (by Nie Youyi, Qing dynasty) 秋水芙蓉集詩:二卷(清聶有儀撰)。清光緒五年(1879)長沙刻本Nie Youyi 聶有儀

247.Sun-Yat Sen University LibraryShihua (詩話)Ran zhi yu yun: 6 juan (by Wang Yunzhang, Qing dynasty) 然脂餘韻: 六卷(清王蘊章撰)。民國九年(1920)上海商務印書館鉛印本Wang Yunzhang 王蘊章

248.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Ren lan shi shi chao: 3 juan (by Yan Yonghua, Qing dynasty) 紉蘭室詩鈔﹕三卷(清嚴永華撰)。清光緒十七年(1891)刻本。Yan Yonghua 嚴永華

249.National Library of ChinaBieji (別集)Ren yu man cao:1 juan (by Wang Huizeng, Qing Dynasty) 紉餘漫草:一卷(清王慧增撰)。清乾隆間(1740-1750)抄本Wang Huizeng 王慧增

250.National Library of ChinaBieji (別集)Rong feng lou shi cun:2 juan (by Yang Meigao, Qing Dynasty) 榕風樓詩存:二卷(清楊渼皋撰)。清光緒十年(1884)刻本Yang Meigao 楊渼皋

251.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Rong Han nü shi shi chao:1 juan (by Han Qiru, Qing dynasty) 容韓女士詩鈔:一卷(清韓綺如撰)。一九二七年排印本Han Qiru 韓綺如

252.National Library of ChinaBieji (別集)Ru nie xian fang shi cun: 1 juan(by Chen Qin, Qing Dynasty) 茹蘖閑房詩存:一卷(清陳勤撰)。道光十八年(1838)刻本Chen Qin 陳勤

253.National Library of ChinaBieji (別集)Ru xue lou shi ci cao: 1 juan (by Shen Ruiying, Qing dynasty) 茹雪樓詩詞草:一卷(清沈瑞英撰)。清光緒二十四年(1898)石印本Shen Ruiying 沈瑞英

254.National Library of ChinaBieji (別集)San hua tian shi gao: 3 juan (by Hu Xiangduan, Qing Dynasty) 散花天室稿:三卷(清胡相端撰)。清道光三年(1823)刻本Hu Xiangduan 胡相端

255.National Library of ChinaBieji (別集)San shi liu guan fu rong shi cun:1 juan, Meng ying ci:1 juan (by Guan Ying, Qing Dyansty) 三十六芙蓉詩存:一卷, 夢影詞:一卷(清關鍈撰)。咸豐七年(1857)刻本Guan Ying 關鍈

256.National Library of ChinaBieji (別集)San xing lou sheng gao: 1 juan (by Zhang Wan, Qing Dynasty) 三省樓剩稿:一卷(清張婉撰)。清光緒三十三年(1907)刻本Zhang Wan 張婉

257.National Library of ChinaBieji (別集)Shan zhou ren lan ji: 2 juan (by Chen Jing, Qing dynasty) 山舟紉蘭集:二卷(清陳敬撰)。婁邑周氏, 清乾隆十八年(1753)刻本Chen Jing 陳敬

258.National Library of ChinaBieji (別集)She chen lian cun ji: wu juan (by Wang Yuan, annotated by Cheng Shu, Qing dynasty) 麝塵蓮寸集:五卷(清汪淵撰; 程淑注)。清光緒十六年(1890)庚寅染翰齋刻本Wang Yuan 汪淵

259.National Library of ChinaBieji (別集)Shi wu lu shi cun: 2 juan (by Lu Zhanyun, Qing dynasty) 適吾廬詩存:二卷(清陸瞻雲撰)。嘉慶二十四年(1819)刻本Lu Zhanyun 陸瞻雲

260.National Library of ChinaBieji (別集)Shou chun xian guan shi sheng:1 juan (by Lu Lanxian, Qing Dynasty) 廋春仙館詩賸:一卷(清魯蘭仙撰)。民國八年(1919)刻本Lu Lanxian 魯蘭僊

261.National Library of ChinaBieji (別集)Shou hong yin cao: 2 juan (by Wu Peiyao, Qing dynasty) 瘦紅吟草:二卷(清吳珮瑤撰)。民國(1912-1949)木活字本Wu Peiyao 吳珮瑤

262.National Library of ChinaBieji (別集)Shou yun yi shi cao: 2 juan (by Chen Lifang, Qing dynasty) 壽筠簃詩稿:一卷(清陳麗芳撰)。民國十四年(1925)刻本Chen Lifang 陳麗芳

263.National Library of ChinaBieji (別集)Shu fang ting shi cao:1 juan (by Yuan shi, Qing Dynasty) 漱芳亭詩草:一卷(清袁氏撰)。清光緒(1875-1908)刻本Yuan shi (Gu Xuan qi) 袁氏(谷暄妻)

264.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Shu hui xuan shi chao: 3 juan (by Yu Youlan, Qing dynasty) 樹蕙軒詩鈔: 三卷(清虞友蘭撰)。晚清(1850-1911)重刊本Yu Youlan 虞友蘭

265.National Library of ChinaBieji (別集)Shu quan yi cao: 2 juan (by Gao Yuyun, Qing dynasty) 淑泉遺草:二卷(清高毓澐撰)。清末民初(1851-1921)抄本Gao Yuyun 高毓澐

266.National Library of ChinaBieji (別集)Shu xuan bei yi shi: 1 juan (by Zheng Shuzhao, Qing dynasty) 樹萱背遺詩:一卷(清鄭淑昭撰)。京師:遵義鄭氏, 清光緒二十年(1894)刻本Zheng Shuzhao 鄭淑昭

267.National Library of ChinaBieji (別集)Shu ying lou gao: 1 juan (by Xu Chen, Qing dynasty) 疏影樓稿:一卷(清許琛撰)。清抄本Xu Chen 許琛

268.National Library of ChinaBieji (別集)Shu ying lou ming shu bai yong: 1 juan, Shu ying lou yin cao: 1 juan (by Li Shuyi, Qing dynasty) 疏影樓名姝百詠:一卷;疏影樓吟草:一卷(清李淑儀撰)。清道光十三年(1833)刻本Li Shuyi 李淑儀

269.National Library of ChinaBieji (別集)Shuang xing guan ji:1 juan(by Zhu Rouying, Ming Dynasty) 雙星館集:一卷(明朱柔英撰) 。清雍正刻本Zhu Rouying 朱柔英

270.National Library of ChinaBieji (別集)Song jie tang shi cao: 2 juan (by Liu Jingyi, Qing dynasty) 松節堂詩草:二卷(清劉靜宜撰)。清宣統元年(1909)刻本Liu Jingyi 劉靜宜

271.National Library of ChinaBieji (別集)Song yun xiao cao: 7 juan (by Hou Cheng'en, Qing dynasty) 松筠小草:七卷(清侯承恩撰)。清康熙六十一年[1722]刻本Hou Cheng'en 侯承恩

272.National Library of ChinaBieji (別集)Su xin ge shi cao: 2 juan (by Zheng Hui, Qing dynasty) 素心閣詩草:二卷(清鄭蕙撰)。清光緒九年(1883)刻本Zheng Hui 鄭蕙

273.National Library of ChinaBieji (別集)Su xin ge yi gao: 3 juan (by Zheng Daofu, Qing Dynasty) 素心閣遺稿:三卷(清鄭道馥撰)。民國21年(1932)文嵐簃古宋印書局鉛印本 Zheng Daofu 鄭道馥

274.National Library of ChinaBieji (別集)Sui han yin:2 juan, fu Shi yu(by Peng Ruomei, Qing Dynasty) 歲寒吟:二卷,附詩餘(清彭若梅撰)。清光緒27年(1901)江右述經樓刻本 Peng Ruomei 彭若梅

275.National Library of ChinaBieji (別集)Sui wei lei cao: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty) 穗惟淚草:一卷(清佟佳氏撰)。清(1770-1911)刻本Tongjia shi 佟佳氏

276.Harvard YenChing LibraryZongji (總集)Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty) 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本Yuan Mei 袁枚

277.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Sun fu ren ji: 1 juan (by Yang Wenli, Ming dynasty) 孫夫人集﹕一卷(明楊文儷撰)。清光緒二十三年(1897)嘉惠堂丁氏刊本。Yang Wenli 楊文儷

278.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Suwen nü zi yi gao (by Yuan Ji, Qing dynasty) 素文女子遺稿(清袁機撰)。清嘉慶間(1796-1820)刻本。Yuan Ji 袁機

279.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Tai chuang shi gao: 1 juan (Wu Yonghe, Qing dynasty) 苔牕拾藁:一卷(清吳永和撰)。雍正三年(1725)寫刻精刊本Wu Yonghe 吳永和

280.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Taizhou Zhong shi gui xiu ji he ke: 7 zhong (by Zhong Lianqing, Qing dynasty) 泰州仲氏閨秀集合刻﹕七種(清仲蓮慶等撰)。清嘉慶十二年(1807)刻本。

281.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Tan hua ge shi chao: 3 ji (by Liu Huijuan, Qing dynasty) 曇花閣詩鈔﹕三集(清劉慧娟撰)。清光緒十六年(1890)刻本。Liu Huijuan 劉慧娟

282.National Library of ChinaBieji (別集)Teng hua ge shi cao: 1 juan (by Yu Yefan, Qing dynasty) 藤花閣詩草:一卷(清虞叶蘩撰)。清道光六年(1826)丙戍刻本Yu Yefan 虞叶蘩

283.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Ti xian ge yu ke: 1 juan (by Lu Fengchi, Qing dynasty) 梯仙閣餘課﹕一卷(清陸鳳池撰)。清乾隆十三年(1748)曹氏家刊本Lu Fengchi 陸鳳池

284.National Library of ChinaBieji (別集)Tian feng pei yun xuan cao: 2 juan, fu Tian feng pei yun xuan shi yu: 1 juan (by Xu Jiayi, Qing dynasty) 天風佩韻軒草:二卷, 附天風佩韻軒詩餘(清許嘉儀撰)。清光緒十三年(1887) 木活字本Xu Jiayi 許嘉儀

285.National Library of ChinaBieji (別集)Tian qiu yi gao: 1 juan (By Zhu Qiu, Qing dynasty) 天球遺稿:一卷(清朱球撰)。清光緒間(1875-1908)刻本Zhu Qiu 朱球

286.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Tian you ge ji: 5 juan, shi bu: 1 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty) 天游閣集﹕五卷﹐詩補﹕一卷(清顧太清撰)。宣統二年(1910)順德鄧氏刊本。Gu Taiqing 顧太清
Mao Guangsheng 冒廣生

287.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Tian you ge shi ji: 2 juan (by Gu Taiqing, Qing dynasty) 天游閣詩集﹕二卷(清顧太清撰)。清宣統元年(1909)刻本。Gu Taiqing 顧太清

288.Chinese University of Hong KongTanci (彈詞)Tian yu hua: 30 hui (by Tao Zhenhuai, Qing dynasty) 天雨花:三十回(清陶貞懷撰)。清道光辛丑年(1841)刻本

289.Private CollectionBieji (別集)Ting huang ge cun cao (by Hong Huitang, Qing dynasty) 聽簧閣存草(清洪暉堂撰)。光緒十三年(1887) 隨意軒刻本Hong Huitang 洪暉堂

290.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Ting qiu guan shi chao: 6 juan fu lu 1 juan (by Xu Xishen, Qing dynasty) 亭秋館詩鈔:六卷附錄一卷(清許禧身撰)。Xu Xishen 許禧身

291.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Ting qiu xuan shi ji: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty) 聽秋軒詩集﹕三卷(清駱綺蘭撰)。清乾隆六十年(1795)金陵龔氏刻本。Luo Qilan 駱綺蘭

292.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Ting qiu xuan shi ji: 6 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty) 聽秋軒詩集:六卷(清駱綺蘭撰)。清嘉慶金陵龔氏刻本Luo Qilan 駱綺蘭

293.National Library of ChinaZongji (總集)Ting qiu xuan zeng yan: 3 juan (by Luo Qilan, Qing dynasty) 聽秋軒贈言:三卷(清駱綺蘭輯)。嘉慶元年(1796)句曲駱氏本Luo Qilan 駱綺蘭

294.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Ting song lou yi gao: 4 juan (by Chen Ershi, Qing dynasty) 聽松樓遺稿: 四卷(清陳爾士撰)。道光元年辛巳(1821)刊本Chen Ershi 陳爾士

295.National Library of ChinaBieji (別集)Ting yue lou shi cao:1 juan(by Zhu Wenjuan, Qing Dynasty) 聽月樓詩草:一卷(清朱文娟撰) 。清嘉慶八年(1803)刻本Zhu Wenjuan 朱文娟

296.National Library of ChinaBieji (別集)Tong fen shi wen:1 juan, Tong fen shi bi ji:1 juan(by Xu Xinhua, Qing Dynasty) 彤芬室文:一卷;彤芬室筆記:一卷(清徐新華撰)。民國3年(1914)杭縣徐氏Xu Xinhua 徐新華

297.National Library of ChinaBieji (別集)Tong hua ge shi cun: 1 juan (by Jiang Feng, Qing dynasty) 桐花閣詩存:一卷(清蔣鳳撰)。清光緒間(1875-1908)刻本Jiang Feng 蔣鳳

298.Private CollectionBieji (別集)Tong hua ge shi ji: shi cao 1 juan, shi yu 1 juan (by Qing Fenghui, Qing dynasty) 桐華閣詩集:詩草三卷,詩餘一卷(清慶鳳暉撰)。民國初年(1912)刊本Qing Fenghui 慶鳳暉

299.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Tong hua yin guan shi:er juan (Qing Wang Peiheng zhuan) 桐華吟館詩稿:一卷(清汪佩珩撰)。清光緒二十一年乙未(1895)石印本Wang Peiheng 汪佩珩

300.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Tong xin zhi zi tu xu bian: 1 juan (by Ying Ying, Qing dynasty) 同心梔子圖續編﹕一卷(清應瑩撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。Wu Zongai 吳宗愛
Ying Ying 應瑩

301.National Library of ChinaBieji (別集)Tong yun shi shan:1 juan(by Pan Benwen,Qing dynasty) 桐韻詩刪:一卷(清潘本溫撰)。清乾隆(1736-1795)刻本Pan Benwen 潘本溫

302.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Tuo rong yu cao:1 juan (Wu Xiaogu, Qing dynasty) 唾絨餘草:一卷(清吴小姑撰)。同治(1862-1874)刻本Wu Xiaogu 吳小姑

303.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Wan li yuan shi xu: 1 juan (by Lü Meisun, Republican period) 葂麗園詩續:一卷(民國呂美蓀撰)。民國二十二年(1933)仿宋排印本Lü Meisun 呂美蓀

304.National Library of ChinaBieji (別集)Wan xiang ge shi chao: 2 juan fu shi yu (by Zhu Qingyuan, Qing dynasty) 晚香閣詩鈔:二卷附詩餘(清朱清遠撰)。清光緒四年(1878)刻本Zhu Qingyuan 朱清遠

305.National Library of ChinaBieji (別集)Wan xiang guan yi gao: 1 juan (by Chen Juzhen, Qing dynasty) 晚香館遺稿:一卷(清陳菊貞撰)。民國間(1912-1949)抄本Chen Juzhen 陳菊貞

306.Chinese University of Hong KongHeke (合刻)Wan xiang ji: shi 3 juan, ci 1 juan, ge 1 juan (by Zhou Zengyong, Wang Nancheng, and Zhou Yunyu, Qing Dynasty) 晚香集:詩三卷,詞一卷,歌一卷(清周曾镛, 王南城, 周韞玉撰)。民國十七年(1928)排印本Wang Nancheng 王南城
Zhou Zengyong 周曾鏞
Zhou Yunyu 周韞玉

307.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Wan xiang lou shi ji: 2 juan (by Liang Lanyi, Qing dynasty) 畹香樓詩集﹕二卷(清梁蘭漪撰)。清光緒二十一年(1895)飛鴻閣書林石印本。Liang Lanyi 梁蘭漪

308.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Wan xiang shi chao (by Zhang Shu, Qing dynasty) 畹香詩鈔(清張淑撰)。清嘉慶十三年(1808)潛江熊氏刻本。Zhang Shu 張淑

309.National Library of ChinaBieji (別集)Wang tai fu ren yi gao: 3 juan (by Wang Shuzhao, Qing dynasty) 王太夫人遺稿:三卷(清王淑昭撰)。清嘉慶十三年(1806)刻本Wang Shuzhao 王淑昭

310.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Wang yue xuan shi ci ji gao: 2 juan (By Shen Ying, Qing dynasty) 望月軒詩詞集稿:二卷(清沈英撰)。廣東省城龍藏街萃經堂刊本Shen Ying 沈英

311.National Library of ChinaBieji (別集)Wang yun shi chao: 1 juan (by Xu Yunhui, Qing dynasty) 望雲詩鈔:一卷(清許韞輝撰)。清嘉慶十一年(1806)丙寅刻本Xu Yunhui 許韞輝

312.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Weiqing yi gao: 1 juan (by Zhang Guanying, Qing dynasty) 緯青遺稿﹕一卷(清張(糸冊)英)。光緖十五年(1889)江隂金氏校刊本。Zhang Guanying 張(糸冊)英

313.National Library of ChinaBieji (別集)Wen ge shi xuan: 1 juan (by Chen Shunying, Qing dynasty) 文閣詩選:一卷(清陳舜英撰)。清(1644-1911)刻本Chen Shunying 陳舜英

314.National Library of ChinaBieji (別集)Wen hua lou shi chao:1 juan, Dong xiao lou ci chao:1 juan(by Wang Qian, Qing Dynasty) 問花樓詩鈔:七卷,洞簫樓詞鈔:一卷(清王倩撰)。清嘉慶刊本Wang Qian 王倩

315.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Wen miao xiang shi ci:yi juan(Qing Lu Shan zhuan) 聞妙香室詞:一卷(清陸珊撰)。清同治二年(1863)刻本Lu Shan 陸珊

316.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Wo yue xuan gao: 3 juan (by Gu Ruopu, Qing dynasty) 臥月軒稿﹕三卷(清顧若璞撰)。光緒嘉惠堂丁氏刻本。Gu Ruopu 顧若璞

317.Chinese University of Hong KongTanci (彈詞)Wu shi er hui feng shuang fei quan zhuan: 52 juan (by Cheng Huiying, Qing dynasty) 五十二回鳳雙飛全傳:五十二卷(清程蕙英撰)。民國癸亥(1923)仲春江左書林順記印

318.National Library of ChinaBieji (別集)Wu si cun cao: 1 juan (by Tongjia shi, Qing dynasty) 烏私存草:一卷(清佟佳氏撰)。清乾隆四十一年(1776)刻本Tongjia shi 佟佳氏

319.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Wu zhen ge yin gao (by Qian Huizun, Qing dynasty) 五眞閣吟稿(清錢惠尊撰)。清光緖四年(1878)合肥學社刊本。Qian Huizun 錢惠尊

320.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty) 吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本Ren Zhaolin 任兆麟
Zhang Yunzi 張允滋

321.Sun-Yat Sen University LibraryZongji (總集)Wujiang Shen shi shi ji: 12 juan (by Shen Zuyu, Qing dynasty 吳江沈氏詩集:十二卷(清沈祖禹輯)。乾隆五年(1740)沈氏刻本Shen Zuyu 沈祖禹

322.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Wuyang nu shi shi:1 juan (by Hua zhou Chen Yushan's wife Li shi, Qing dynasty) 吳陽女士詩:一卷(清化州陳玉山妻李氏撰)。清末(1851-1911)抄本Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi) 李氏(化州茂才陳玉山妻)

323.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Xi cun shi yin gao chu ji yi juan xu ji yi juan: 2 juan (by Hang Wenru, Qing Dynasty) 息存室吟稿初集一卷續集一卷:二卷(清杭溫如撰)。清嘉慶十三年戊辰(1808)原刻續集嘉慶二十二年丁丑(1817)刻光緒三十四年(1908)重梓Hang Wenru 杭温如

324.National Library of ChinaBieji (別集)Xi jiao yin guan shi ci chao: 2 juan (by Dai Qing, Qing dynasty) 洗蕉吟館詩詞鈔:二卷(清戴青撰)。清宣統二年(1910)石印本Dai Qing 戴青

325.National Library of ChinaBieji (別集)Xiang yun ge can gao:3 juan (by Gu Dezhen, Qing Dynasty) 湘雲閣殘稿:三卷(清顧德貞撰)。道光二十一年(1841)刻本Gu Dezhen 顧德貞

326.National Library of ChinaBieji (別集)Xiang yun guan shi chao: 1 juan (by Xue Zhiwen, Qing dynasty) 緗芸館詩鈔:一卷(清許之雯撰)。清光緒二十五年(1899)刻本Xu Zhiwen 許之雯

327.National Library of ChinaBieji (別集)Xiao chou ji: er juan (by Jiang Ying, Qing dynasty) 消愁集:二卷(清蔣英撰)。清光緒三十四年(1908)刻本Jiang Ying 蔣英

328.National Library of ChinaBieji (別集)Xiao lang huan yin gao:1 juan (by Wang Qian, Qing Dynasty) 小嫏嬛吟稿:一卷(清王倩撰)。道光刊本Wang Qian 王倩

329.National Library of ChinaBieji (別集)Xiao lian hua shi yi gao:2 juan (by Zhu Yu, Qing Dynasty) 小蓮花室遺稿:二卷(清朱璵撰)。道光二十五年(1845)刻本Zhu Yu 朱璵

330.National Library of ChinaBieji (別集)Xiao lou yin gao: 2 juan (by Xie Fangduan, Qing dynasty) 小樓吟稿:二卷(清謝方端撰)。清光緒二十六年(1900)劉任真堂刻本Xie Fangduan 謝方端

331.Harvard YenChing LibraryHeke (合刻)Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty) 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。Xu Naichang 徐乃昌

332.National Library of ChinaBieji (別集)Xiao xue an ti yong er ji:1juan, Shi yu:1 juan (by Wu Xiao, Qing Dynasty 嘯雪庵題詠二集:一卷,詩餘:一卷(清吳綃撰)。清初(1644-1722)抄本Wu Xiao 吳綃

333.National Library of ChinaBieji (別集)Xie yuan yin cao: 5 juan (by Xu Xishen, Qing dynasty) 偕園吟草:五卷(清許禧身撰)。清宣統元年(1909)己酉鉛印本Xu Xishen 許禧身

334.National Library of ChinaBieji (別集)Xie yun lou shi cao; 1 junan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty) 寫韻樓詩草:一卷(清吳瓊仙撰)。清中後期(1800-1911)抄本Wu Qiongxian 吳瓊仙

335.National Library of ChinaBieji (別集)Xie yun lou shi chao:1 juan (by Wang Yaofen, Qing Dynasty) 寫韻樓詩鈔:一卷(清王瑤芬撰)。同治十年京江榷署重刊本Wang Yaofen 王瑤芬

336.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty) 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本Wu Qiongxian 吳瓊仙

337.National Library of ChinaBieji (別集)Xie yun lou yin cao: 1 juan, Xie yun lou ci cao: 1 juan (by Wu Qinghui, Qing dynasty) 寫韻樓吟草:一卷, 寫韻樓詞草:一卷(清吳清蕙撰)。清光緒十七年(1891)刻本Wu Qinghui 吳清蕙

338.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xie yun xuan xiao gao: 2 juan, xu zeng juan (by Cao Zhenxiu, Qing dynasty) 寫韻軒小藁﹕二卷續增卷(清曹貞秀撰)。清嘉慶二十年(1815)增刋本。Cao Zhenxiu 曹貞秀

339.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xin fang ge shi cao: 5 juan (by Chen Yunlian, Qing dynasty) 信芳閣詩草﹕五卷(清陳蘊蓮撰)。清咸豐九年(1859)刻本。Chen Yunlian 陳蘊蓮

340.National Library of ChinaHeke (合刻)Xin xian guan xiao cao:1 juan(by Qu Ning, Qing Dynasty); Song feng ge shi:1 juan (by Qu Min, Qing Dynasty) 心閑館小草:一卷(清屈凝撰);松風閣詩:一卷(清屈敏撰)。清道光10年(1830)刻本Qu Ning 屈凝
Qu Min 屈敏

341.National Library of ChinaBieji (別集)Xing duan ji: 1 juan (By Gao Fangyun, Qing dynasty) 形短集:一卷(清高芳雲撰)。廣州府署清光緒三年(1877)丁丑刻本Gao Fangyun 高芳雲

342.National Library of ChinaBieji (別集)Xing lou yin cao: 1 juan, Xing lou shi yu: 1 juan (by Wang Ling, Qing dynasty) 杏樓吟草:一卷, 杏樓詩餘: 一卷(清王玲撰)。(民國紀元二十三年序)1934年間油印本Wang Ling 王玲

343.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xiu fo lou shi gao: 2 juan (by Qian Shoupu, Qing dynasty) 繡佛樓詩稿﹕二卷(清錢守璞撰)。清同治八年(1869)刻本。Qian Shoupu 錢守璞

344.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Xiu yu cao: 1 Juan (by Tao Xianwan, Qing dynasty) 繡餘草:一卷(清陶先畹撰)。民國十七年(1928)上海商務印書館排印本Tao Xianwan 陶先畹

345.National Library of ChinaBieji (別集)Xiu yu cao:1 juan (by Zhao Yulou, Qing Dynasty) 繡餘草:一卷(清趙玉樓撰)。Zhao Yulou 趙玉樓

346.National Library of ChinaBieji (別集)Xiu yu shi gao: 1 juan (by Nalan shi, Qing dynasty) 繡餘詩稿:一卷(清納蘭氏撰)。 清(1644-1911)抄本Nalan shi 納蘭氏

347.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xiu yu xu cao: 5 juan (by Gui Maoyi, Qing dynasty) 繡餘續草﹕五卷(清歸懋儀撰)。清道光十二年 (1832)刻本Gui Maoyi 歸懋儀

348.National Library of ChinaBieji (別集)Xiu yu yin cao: 1 juan (by Xu Nanping, Qing dynasty) 繡餘吟草:一卷(清徐南蘋撰)。民國二十三年(1934)鉛印本Xu Nanping 徐南蘋

349.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xiu yu yin gao: 1 juan (by Yuan Tang, Qing dynasty) 繡餘吟稿﹕一卷(清袁棠撰)。清刻《隨園三十種》本Yuan Tang 袁棠

350.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xiu yu yin: 6 juan, fu shi yu 1 juan (by Feng Sihui, Qing dynasty) 繡餘吟﹕六卷﹐附詩餘一卷(清馮思慧撰)。清乾隆二十九年(1764)刻本Feng Sihui 馮思慧

351.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xu chuang ya ke : 2 ji (by Tongjia shi, Qing dynasty) 虛窻雅課﹕二集(清佟佳氏撰)。清嘉慶十年(1805)刻本Tongjia shi 佟佳氏

352.National Library of ChinaBieji (別集)Xu chun xie shi cun: 1 juan (by Dai Xuansi, Qing dynasty) 絮春榭詩存:一卷(清戴烜姒撰)。清光緒三十一年(1905)石印本Dai Xuansi 戴烜姒

353.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Xu lie fu shi chao: 2 juan, fu Wu Jiangxue nian pu:1 juan (by Wu Zongai, Qing dynasty) 徐烈婦詩鈔﹕二卷﹐附吳絳雪年譜﹕一卷(清吳宗愛撰)。清光緒元年(1875)雲鶴仙館刻本。Wu Zongai 吳宗愛
Wang Chongbing 王崇炳

354.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Xu xiang yin guan xiao cao:1 juan (Kuyale Lingwen,Qing dynasty) 絮香吟館小草:一卷(清庫雅勒齡文撰)。光緒十二年(1886)刊本Kuyale Lingwen 庫雅勒 齡文

355.National Library of ChinaBieji (別集)Xuan lü zhai shi chao: 3 juan, shiyu 1 juan (by Han Deyu, Qing dynasty) 選綠齋詩鈔:三卷,詩餘一卷(清韓德玉撰)。清光緒三十四年(1908)唐縣刻本Han Deyu 韓德玉

356.National Library of ChinaBieji (別集)Xue jing xuan yi shi:1 juan (by Kong Shucheng, Qing Dynasty) 學靜軒遺詩:一卷(清孔淑成撰)。Kong Shucheng 孔淑成

357.Peking University LibraryBieji (別集)Ya an shu wu wen ji: 2 juan (by Wang Ying , Qing dynasty) 雅安書屋文集﹕二卷(清汪嫈撰)。道光甲辰(1844)刊本Wang Ying 汪嫈

358.National Library of ChinaBieji (別集)Yan lou yi gao: 2 juan (by Shen Queying, Qing dynasty) 崦樓遺稿:二卷(清沈鵲應撰)。民國間(1912-1949)鉛印本Shen Queying 沈鵲應

359.National Library of ChinaBieji (別集)Yan qiu ge sheng gao (by Zhao Jingshu, Qing Dynasty) 延秋閣賸藁(清趙景淑撰)。道光刻本Zhao Jingshu 趙景淑

360.National Library of ChinaBieji (別集)Yan zi jian:1 juan (by Lang Xiashang, Qing Dynasty) 雁字箋:一卷(清郎霞裳撰)。Lang Xiashang 郎霞裳

361.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yao hua ge shi cao: 1 juan, min nan za yong: 1 juan, ci: 1 juan, ci bu yi: 1 juan (by Yuan Shou, Qing dynasty) 瑤華閣詩草﹕一卷﹐閩南雜咏﹕一卷﹐詞﹕一卷﹐詞補遺﹕一卷(清袁綬撰)。清同治六年(1867)刻本。Yuan Shou 袁綬

362.National Library of ChinaBieji (別集)Yao hua xian guan yi gao:1 juan (by Tang Zizhu, Qing Dynasty) 瑤華仙館遺稿:一卷(清唐紫珠撰)。清末(1851-1911)丹徒陸氏鉛印本 Tang Zizhu 唐紫珠

363.East China Normal University LibraryBieji (別集)Yao Jixian nü shi shi gao:3 juan(by Yao Qiqing, Qing Dynasty) 姚吉仙女史詩稿:三卷(清姚其慶撰)。清光緒二十九年癸卯(1903)刊本Yao Qiqing 姚其慶

364.Chinese University of Hong KongBieji (別集)Yi guang ge za zhu: 1 juan (By Wu Shu, Qing dynasty) 儀光閣雜著:一卷(清武淑撰)。西安排印本Wu Shu 武淑

365.National Library of ChinaBieji (別集)Yi hong lou shi cao: 1 juan (by Pan Shuzheng, Qing dynasty) 倚紅樓詩草:一卷(清潘淑正撰)。清光緒十七年(1891)刻本Pan Shuzheng 潘淑正

366.National Library of ChinaBieji (別集)Yi qian ge yi shi: 1 juan (by Xitala Duomin, Qing dynasty) 逸蒨閣遺詩: 一卷(清喜塔臘多敏撰)。清光緒十九年(1893)刻本Xitala Duomin 喜塔臘多敏

367.National Library of ChinaBieji (別集)Yi qin lou yi gao: 1 juan (by Yan Zhen, Qing dynasty) 宜琴樓遺稿:一卷(清嚴鍼撰)。清光緒二十三年(1897)刻本Yan Zhen 嚴鍼

368.East China Normal University LibraryBieji (別集)Yi qiu xuan chu gao:1 juan(by Li Zhangzhu, Qing Dynasty) 怡秋軒初稿:一卷(清李掌珠撰)。清光緒三十年甲辰(1904)淮陰耕蘭堂刻本Li Zhangzhu 李掌珠

369.National Library of ChinaBieji (別集)Yi qiu xuan shi chao: 1 juan, xu chao: 1 juan, shiyu: 1 juan, chidu oucun: 1 juan (by Fan Shu, Qing Dynasty) 憶秋軒詩鈔:一卷,續鈔:一卷,補遺:一卷,詩餘:一卷,尺牘偶存:一卷(清范淑撰)。清光緒十七年(1891)范履福良鄉官廨刻本Fan Shu 范淑

370.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Yi xiao tang shi ji: 1 juan (He Chenghui, QIng dynasty) 儀孝堂詩集:一卷(清何承徽撰)。一九一七年鉛印本He Chenghui 何承徽

371.National Library of ChinaBieji (別集)Yi ying ci: 1 juan (by Wen Tao, Qing Dynasty) 彝罌詞:一卷(清溫匋撰) 。民國鉛印本 Wen Tao 溫匋

372.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Yi yu shi shi chao:1 juan (Liu Yunfang, Qing dynasty) 噫餘室詩鈔:一卷(清劉韻芳撰)。民國十年(1921)石印本Liu Yunfang 劉韻芳

373.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yi yun ge shi cun: 3 juan, bu yi: 1 juan, shi yu cun: 3 juan (by Zhang Youshu, Qing dynasty) 倚雲閣詩存﹕三卷﹐補遺﹕一卷﹐詩餘存﹕三卷(清張友書撰)。清光緒十二年(1886)刻本。Zhang Youshu 張友書

374.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Yi yun lou shi chao: yi juan (Qing Liu Yuejuan zhuan) 倚雲樓詩鈔:一卷(清劉月娟撰)。民國元年(1912)刻本Liu Yuejuan 劉月娟

375.National Library of ChinaBieji (別集)Yi yun lou wen xuan:1 juan (by Jiang Lan, Qing Dynasty) 倚雲樓文選:一卷(清江蘭撰)。清康熙年間(1697-1722)刻本Jiang Lan 江蘭

376.National Library of ChinaBieji (別集)Yifanglaoren shi cun: 2 juan (by Guo Yun, Qing dynasty) 藝芳老人詩存:二卷(清郭筠撰)。清宣統2年[1910] 長沙鉛印本Guo Yun 郭筠

377.National Library of ChinaBieji (別集)Yilan yin sheng: 1 juan (by Wu Yusun, Qing dynasty) 意蘭吟剩:一卷(清吳毓蓀撰)。清光緒十七年(1891)刻本Wu Yusun 吳毓蓀

378.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yin cui lou shi gao: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Sun Peilan, Qing dynasty) 吟翠樓詩稿﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清孫佩蘭撰)。光緖十四年(1888)刻本。Sun Peilan 孫佩蘭

379.National Library of ChinaBieji (別集)Yin mei xian guan jue ju shi: 1 juan (by Fang Yunxian, Qing dynasty) 吟梅仙館絕句詩:一卷(清方韻仙撰)。清光緒間(1875-1908)刻本Fang Yunxian 方韻仙

380.National Library of ChinaBieji (別集)Yin qiu ge shi cao: 1 juan, xu bian: 1 juan (by Miao Baojuan, Qing dynasty) 吟秋閣詩草:一卷, 續編:一卷(清繆寶娟撰)。清光緒間(1875-1908)鉛印本Miao Baojuan 繆寶娟

381.National Library of ChinaBieji (別集)Yin xiang ge shi cao: 1 juan (by Yao Xianxia, Qing dynasty) 吟香閣詩草:一卷(清姚仙霞撰)。清光緒九年(1883)刻本Yao Xianxia 姚仙霞

382.National Library of ChinaBieji (別集)Yin xiang ge shi chao:1 juan (by Dong Baohong, Qing Dynasty) 飲香閣詩鈔:一卷(清董寶鴻撰)。清光緒間(1875-1908)刻本Dong Baohong 董寶鴻

383.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan (by Yang Yunhui, Qing dynasty) 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰)。清光緒二十三年(1897)刻本。Yang Yunhui 楊蘊輝

384.National Library of ChinaBieji (別集)Yin xiang shi yi gao: 1 juan (by Zhu Peilan, Qing dynasty) 吟香室遺詩:一卷(清朱佩蘭撰)。民國元年(1912)石印本Zhu Peilan 朱佩蘭

385.National Library of ChinaBieji (別集)Yin yuan tang shi cun: 1 juan (by nee Song, Qing dynasty) 蔭遠堂詩存:一卷(清宋氏撰)。民國間鉛印本Song shi (Zeng Zhaoqi mu) 宋氏(曾昭琪母)

386.National Library of ChinaBieji (別集)Ying ge shi cao: 1 juan (by Xiong Mei, Qing dynasty) 映閣詩草:一卷(清熊湄撰)。清道光七年丁亥(1827)朱絲欄抄本Xiong Mei 熊湄

387.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yong xue lou gao: 5 juan, juan shou 1 juan, fu 1 juan ( by Gan lirou, Qing dynasty) 詠雪樓稿﹕五卷,卷首一卷,附一卷(清甘立媃撰)。清道光二十三年(1843)徐心田半偈齋刻本。Gan Lirou 甘立媃

388.National Library of ChinaBieji (別集)You cheng tang yin gao:1 juan, You cheng tang shi yu:1 juan (by Fang Yanzhen, Qing Dynasty) 有誠堂吟稿:一卷,有誠堂詩餘:一卷 (清方彥珍撰)。道光四年(1824)刻本Fang Yanzhen 方彥珍

389.National Library of ChinaBieji (別集)You lan xuan shi xuan: 1 juan (by Zhou Yaoyun, Qing dynasty) 幽蘭軒詩選:一卷(清周曜雲撰)。民國間(1912-1949)鉛印本Zhou shi 周氏

390.East China Normal University LibraryBieji (別集)Yu chuang yi gao:1 juan(by Ge Yi, Qing Dynasty) 玉窗遺稿:一卷(清葛宜撰)。清乾隆三十七年壬辰(1772)吳氏拜經樓本Ge Yi 葛宜

391.National Library of ChinaBieji (別集)Yu quan kan he ke: 8 juan (by Ji Xian, Qing dynasty) 雨泉龕合刻:八卷(清季嫺撰)。清順治(1644-1661)刻本Ji Xian 季嫺

392.Sun-Yat Sen University LibraryZongji (總集)Yu tai hua shi: 5 juan, Bie lu: 1 juan (by Tang Shuyu, Qing Dynasty) 玉臺畫史:五卷,別錄:一卷(清湯漱玉輯)。清道光十一年(1831)錢塘汪氏振綺堂刻本Tang Shuyu 湯漱玉

393.National Library of ChinaBieji (別集)Yuan xiang ge kun cao: 1 juan (by Xiang Huiqing, Qing dynasty) 沅香閣存草:一卷(清項蕙卿撰)。清嘉慶二年(1797)蘭陵項氏刻本Xiang Huiqing 項蕙卿

394.Peking University LibraryBieji (別集)Yuan xiang shi bi ji (by Wang Peihua, Qing dynasty) 願香室筆記(清王佩華撰)。民國十年(1921)辛酉重刊本Wang Peihua 王佩華

395.National Library of ChinaBieji (別集)Yuan yang she cao:1 juan (by Wang Luqing, Qing Dynasty) 鴛鴦社草:一卷(清王璐卿)。清鈔本Wang Luqing 王璐卿

396.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Yue lou qin yu: 1 juan (by Xiao Hengzhen, Qing Dynasty) 月樓琴語: 一卷(清蕭恆貞撰)。清光緒十七年(1891)石印本Xiao Hengzhen 蕭恆貞

397.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yue qu xuan shi cao: 1 juan, shi yu: 1 juan (by Yuan Jingrong, Qing dynasty) 月蕖軒詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(清袁鏡蓉撰)。清道光二十八年(1848)刻本。Yuan Jingrong 袁鏡蓉

398.National Library of ChinaBieji (別集)Yue xiang xian guan shi cun:1 juan (by Hong Jianzhu, Qing Dynasty) 月香仙館詩存:一卷(清洪劍珠撰)。清光緒至民國間(1875-1949)抄本Hong Jianzhu 洪劍珠

399.National Library of ChinaBieji (別集)Yue zhu lou yin gao: 1 juan (by Huang Lanxue, Qing Dynasty) 月珠樓吟稿:一卷(清黃蘭雪撰)。清嘉慶十一年(1806)刻本Huang Lanxue 黃蘭雪

400.National Library of ChinaBieji (別集)Yun hui ge yin cao: 1 juan (by Gu Yunyu, Qing dynasty) 芸暉閣吟草:一卷(清顧韞玉撰)。清乾隆五十三年(1788)刻本Gu Yunyu 顧韞玉

401.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yun shu ge sheng gao (by Jin Zhiyuan, Qing dynasty) 芸書閣賸稿(清金至元撰)。清乾隆八年(1743) 精刊本。Jin Zhiyuan 金至元

402.National Library of ChinaBieji (別集)Yun su xuan shi ji: 11 juan, ci 1 juan (by Yao Yiyun, Qing dynasty) 蘊素軒詩集:十一卷, 詞一卷(清姚倚雲撰)。民國22年(1933)鉛印本Yao Yiyun 姚倚雲

403.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yun xiang ge shi cao: 1 juan (by Kong Xiangshu, Qing dynasty) 韻香閣詩草﹕一卷(清孔祥淑撰)。清光緖十二年(1886)刻本。Kong Xiangshu 孔祥淑

404.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yun xiang ge shi cao: 1 juan (by Kong Xiangshu, Qing dynasty) 韻香閣詩草﹕一卷(清孔祥淑撰)。清光緖十五年(1889)刻本。Kong Xiangshu 孔祥淑

405.National Library of ChinaBieji (別集)Yun xiang ge shi gao xu ji:1 juan (by Nie Yunzhang, Qing Dynasty) 芸香閣詩稿續集:一卷(清聶雲章撰)。崑山徐氏藏鈔本Nie Yunzhang 聶雲章

406.Harvard YenChing LibraryBieji (別集)Yun xiang guan yi shi: 2 juan (by Naxunlan Bao, Qing dynasty) 芸香館遺詩﹕二卷(清那遜蘭保撰)。清同治十三年(1874)寫刻本。Naxunlanbao 那遜蘭保

407.National Library of ChinaBieji (別集)Yun xin ge yin gao: 1 juan (by Chen Yong, Qing dynasty) 筠心閣吟稿:一卷(清陳雍撰)。清道光二年(1822)刻本Chen Yong 陳雍

408.National Library of ChinaBieji (別集)Yun yu lou yi gao: 1 juan (by Xu Xianan, Qing dynasty) 韞玉樓遺稿:一卷(清徐咸安撰)。南林張氏適園民國年間(1915-1919)刻本Xu Xian'an 徐咸安

409.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Yun zhen xuan shi chao:2 juan (by Cai Wan, Qing dynasty) 蘊真軒詩鈔:二卷(清蔡琬撰)。乾隆四十四年己亥(1799)寫刻本Cai Wan 蔡琬

410.Sun-Yat Sen University LibraryTanci (彈詞)Zai sheng yuan quan zhuan: 20 juan 80 hui (by Hou Zhi, Qing Dynasty) 再生緣全傳: 二十卷八十回(清侯芝改訂)。同治壬申孟春重刊Hou Zhi 侯芝

411.National Library of ChinaBieji (別集)Zao xiang shan fang shi ji: 2 juan (by Xu Xiuzhen, Qing dynasty) 棗香山房詩集:二卷(清許秀貞撰)。清道光二十六年(1846)丙午刻本Xu Xiuzhen 許秀貞

412.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Zeng ding Yi yu shi shi chao:1 juan (Liu Yunfang, Qing dynasty) 增訂噫余室詩鈔:一卷(清劉韻芳撰)。民國十一年(1922)鉛印本Liu Yunfang 劉韻芳

413.National Library of ChinaBieji (別集)Zhang Shulian wen gao:1 juan (by Zhang Shulian, Qing Dynasty) 張淑蓮詩稿:一卷(清張淑蓮撰)。清抄本Zhang Shulian 張淑蓮

414.National Library of ChinaBieji (別集)Zhaoru nü zi shi chao: 1 juan (by Wang Lingshu, Qing dynasty) 昭如女子詩鈔:一卷(清王麟書撰)。清光緒五年(1879)刻本Wang Linshu 王麟書

415.National Library of ChinaBieji (別集)Zhen lian ge ji: 2 juan (by Dou shi, Qing dynasty) 貞奩閣集:二卷(清竇氏撰)。清康熙五十六年(1717)刻本Dou shi (Chen Chaoyin qi) 竇氏(陳朝廕妻)

416.National Library of ChinaBieji (別集)Zhenyi nü shi yi mo: 1 juan(by Geng Shutian, Qing Dynasty) 貞一女士遺墨:一卷(清耿淑田撰) 。民國十一年(1922)國光書局鉛印本Geng Shutian 耿淑田

417.National Library of ChinaBieji (別集)Zhi shi ju gu cun cao:1 juan (by Wu Lanze, Qing Dynasty) 職思居姑存草:一卷(清吳蘭澤撰)。 清光緒二十五年(1899)洪都致知書局鉛印本Wu Lanze 吳蘭澤

418.Peking University LibraryBieji (別集)Zhi si zhai xue wen gao: 1 juan (by Xu Yezhao, Qing dynasty) 職思齋學文稿﹕一卷(清徐葉昭撰)。清乾隆甲寅年(1794)年刻本Xu Yezhao 徐葉昭

419.National Library of ChinaBieji (別集)Zhi yu yin gao: 1 juan, Xu gao: 1 juan (by Ding Yunshen, Qing dynasty) 黹餘吟稿:一卷, 續稿:一卷(清丁蘊琛撰)。清同治七年(1868)無諸城刻本Ding Yunchen 丁蘊琛

420.Sun-Yat Sen University LibraryBieji (別集)Zhou yi yi shi yi:1 juan (by An Xuanzhu, Qing Dynasty) 周易翼釋義:一卷(清安璿珠撰)。清道光二年(1822)吳興凌氏傳經堂叢書本An Xuanzhu 安璿珠

421.National Library of ChinaBieji (別集)Zhu jing xuan shi xuan: 1 juan (by Wang Naide, Qing dynasty) 竹淨軒詩選:一卷(清王迺德撰)。嘉慶十二年(1807)刻本Wang Naide 王迺德

422.National Library of ChinaBieji (別集)Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty) 珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。Zhu Ezeng 朱萼增

423.National Library of ChinaBieji (別集)Zi teng hua guan shi:1 juan (by Huang Xuan, Qing Dynasty) 紫藤花館詩:一卷(清黃璇撰)。光緒四年(1878)刻本Huang Xuan 黃璇

424.Private CollectionBieji (別集)Zi teng luo yin guan yi ji: 1 juan (by Zhang Wanyi, Qing dynasty) 紫藤蘿吟館遺集﹕一卷(清章婉儀撰)。清光緒二十一年(1895)刻本Zhang Wanyi 章婉儀

425.National Library of ChinaBieji (別集)Zui mo xuan shi chao: 1 juan (by Zhou Lin, Qing dynasty) 醉墨軒詩鈔:一卷(清周琳撰)。民國十年(1921) 鉛印本Zhou Lin 周琳

426.National Library of ChinaBieji (別集)zui yue xuan yin cao: er juan (by Lu Hui, Qing dynasty) 醉月軒吟草:二卷(清陸慧撰)。民國十五年(1926)丙寅鉛印本Lu Hui 陸慧

New Search