明淸婦女著作
明淸婦女著作

(繪圖龍鳳配)再生緣﹕八卷﹐七十四回(清陳端生撰,梁德繩續)。民國初刻本。
(Hui tu long feng pei) Zai sheng yuan: 8 juan, 74 hui (by Chen Duansheng, Liang Desheng, Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

查看全文:中國哲學書電子化計劃

目錄 (367 項記錄)文體詩體作者頁碼
(繪圖龍鳳配)再生緣封面 (Hui tu long feng pei) Zai sheng yuan feng mian 封頁
(繪圖龍鳳配)再生緣扉頁 (Hui tu long feng pei) Zai sheng yuan fei ye 扉頁
繪圖龍鳳配再生緣序 Hui tu long feng pei zai sheng yuan xu文﹕序 Wen: Xu 序.1a
繪圖龍鳳配再生緣目錄 Hui tu long feng pei zai sheng yuan mu lu 目錄.1a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(劉捷﹑元皇帝﹑孟士元) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Liu Jie, Yuan huang di, Meng Shiyuan)圖 tu 插圖.1a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(劉皇后﹑黃甫皇后﹑尹夫人) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Liu huang hou, Huangfu huang hou, Yin fu ren)圖 tu 插圖.1b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(黃甫敬﹑黃甫少華﹑熊友鶴) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Huangfu Jing, Huangfu Shaohua, Xiong Youhe)圖 tu 插圖.2a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(孟麗君﹑蘇映雪﹑蘇大娘﹑劉燕玉) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Meng Lijun, Su Yingxue, Su da niang, Liu Yanyu)圖 tu 插圖.2b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(劉奎璧﹑康若山﹑梁丞相﹑孟嘉齡) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Liu Kuibi, Kang Ruoshan, Liang cheng xiang, Meng Jialing)圖 tu 插圖.3a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(韋勇達﹑神武道人﹑鄔必凱) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Wei Yongda, Shenwu Daoren, Wu Bikai)圖 tu 插圖.3b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(宴蟠桃神仙謫世 孟士元訂期比箭) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Yan pan tao shen xian zhe shi Meng Shiyuan ding qi bi jian)圖 tu 插圖.4a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(全名節假求良配 景夫人喜認義女) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Quan ming jie jia qiu liang pei Jing fu ren xi ren yi nü)圖 tu 插圖.4b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(王少甫具表伸冤 顧太郎甘心受戮) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Wang Shaofu ju biao shen yuan Gu tai lang gan xin shou lu)圖 tu 插圖.5a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(崔公子喜求佳偶 熊先鋒祭劍立績) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Cui gong zi xi qiu jia ou Xiong xian feng ji jian li ji)圖 tu 插圖.5b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(蘇大娘王府安身 觀畫圖乃知代嫁) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Su da niang wang fu an shen Guan hua tu nai zhi dai jia)圖 tu 插圖.6a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(探疾病韓氏泄言 忠孝王上表認妻) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Tan ji bing Han shi xie yan Zhongxiao wang shang biao ren qi)圖 tu 插圖.6b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(忠孝王延師診脈 飲番酒宮女脫靴) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Zhongxiao wang yan shi zhen mai Yin fan jiu gong nü tuo xue)圖 tu 插圖.7a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(嘔心血酈相抱病 會美妻探病受驚) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Ou xin xue Li xiang bao bing Hui mei qi tan bing shou jing)圖 tu 插圖.7b
繪圖龍鳳配再生緣插圖(圖苟合成宗遊苑 詐王妃項氏設計) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Tu gou he Chengzong you yuan Zha wang fei Xiang shi she ji)圖 tu 插圖.8a
繪圖龍鳳配再生緣插圖(心願足孟氏認親 受蔭封三美團圓) Hui tu long feng pei zai sheng yuan cha tu (Xin yuan zu Meng shi ren qin Shou yin feng san mei tuan yuan)圖 tu 插圖.8b
第一回 宴蟠桃神仙謫世 征土番英雄立功 Di yi hui Yan pan tao shen xian zhe shi Zheng tu fan ying xiong li gong文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.1a
第二回 皇甫敬威鎮雲省 秦布政賭彩朱陳 Di er hui Huangfu Jing wei zhen Yun sheng Qin bu zheng du cai Zhu Chen文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.3b
第三回 蘇大娘乳哺守節 孟士元訂期比箭 Di san hui Su da niang ru bu shou jie Meng Shiyuan ding qi bi jian文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.6a
第四回 劉奎璧貪色誤事 蘇映雪憐才相思 Di si hui Liu Kuibi tan se wu shi Su Yingxue lian cai xiang si文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.8b
第五回 蘇映雪夢訂姻緣 劉奎璧詭託美意 Di wu hui Su Yingxue meng ding yin yuan Liu Kuibi gui tuo mei yi文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.11a
第六回 奎璧使計害忠良 燕玉訂婚放夫婿 Di liu hui Kuibi shi ji hai zhong liang Yanyu ding hun fang fu xu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.13a
第七回 後花園少華逃生 小春庭進喜放火 Di qi hui Hou hua yuan Shaohua tao sheng Xiao chun ting Jinxi fang huo文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.15b
第八回 皇甫敬忿心拷僕 江進喜詭詞覆主 Di ba hui Huangfu Jing fen xin kao pu Jiang Jinxi gui ci fu zhu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng1.18a
封面 Feng mian 封頁
第九回 元城侯聽子薦賢 皇甫敬忠君報國 Di jiu hui Yuancheng hou ting zi jian xian Huangfu Jing zhong jun bao guo文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.1a
第十回 漢元帥過海鏖兵 番軍師隱身擒將 Di shi hui Han yuan shuai guo hai ao bing Fan jun shi yin shen qin jiang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.3a
第十一回 彭巡撫冒奏陷忠 尹御史通信保嗣 Di shi yi hui Peng xun fu mao zou xian zhong Yin yu shi tong xin bao si文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.5b
第十二回 全忠義主仆逃生 盡節孝母女候死 Di shi er hui Quan zhong yi zhu pu tao sheng Jin jie xiao mu nü hou si文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.7b
第十三回 念忠良結義芝蘭 全名節假求良配 Di shi san hui Nian zhong liang jie yi zhi lan Quan ming jie jia qiu liang pei文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.9b
第十四回 韋勇達拜認母子 熊友鶴尋訪仙師 Di shi si hui Wei Yongda bai ren mu zi Xiong Youhe xun fang xian shi文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.11b
第十五回 為功名英雄苦諫 圖美媳太郡進表 Di shi wu hui Wei gong ming ying xiong ku jian Tu mei xi tai jun jin biao文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.14a
第十六回 成宗帝曲意賜婚 祁丞相孽緣強合 Di shi liu hui Chengzong di qu yi ci hun Qi cheng xiang nie yuan qiang he文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.16b
第十七回 孟小姐畫圖慰親 劉國舅備聘逞勢 Di shi qi hui Meng xiao jie hua tu wei qin Liu guo jiu bei pin cheng shi文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng2.19a
封面 Feng mian 封頁
第十八回 貞潔女男裝逃難 義烈婦代夫報仇 Di shi ba hui Zhen jie nü nan zhuang tao nan Yi lie fu dai fu bao chou文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.1a
第十九回 薛映雪行刺投水 劉奎璧奪妻中傷 Di shi jiu hui Xue Yingxue xing ci tou shui Liu Kuibi duo qi zhong shang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.3a
第二十回 孟尚書怒索人命 景夫人喜認義女 Di er shi hui Meng shang shu nu suo ren ming Jing fu ren xi ren yi nü文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.5b
第二十一回 成宗主金殿勸和 劉皇后內宮賜妾 Di er shi yi hui Chengzong zhu jin dian quan he Liu huang hou nei gong ci qie文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.7b
第二十二回 孟小姐換姓改名 康若山移花接木 Di er shi er hui Meng xiao jie huan xing gai ming Kang ruo shan yi huo jie mu文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.10a
第二十三回 風流妾暗慕才郎 慷慨父厚待義女 Di er shi san hui Feng liu qie an mu cai lang Kang kai fu hou dai yi nü文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.11b
第二十四回 錯中錯二妾求歡 人上人三元及第 Di er shi si hui Cuo zhong cuo er qie qiu huan Ren shang ren san yuan ji di文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.13b
第二十五回 為救夫明堂進京 貪美妻奎璧掛帥 Di er shi wu hui Wei jiu fu Mingtang jin jing Tan mei qi Kuibi gua shuai文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.15b
第二十六回 劉奎璧中計被擒 韋勇達迫寫供狀 Di er shi liu hui Liu Kuibi zhong ji bei qin Wei Yongda po xie gong zhuang文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng3.17a
第二十七回 梁相取士得佳壻 蘇女守貞感異夢 Di er shi qi hui Liang xiang qu shi de jia xu Su nü shou zhen gan yi meng文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng4.1a
第二十八回 得繡球大小登科 認首飾驚喜交集 Di er shi ba hui De xiu qiu da xiao deng ke Ren shou shi jing xi jiao ji文﹕彈詞 Wen: Tan ci 陳端生 Chen Duansheng4.2a
96 詩詞/文/圖 (Page 1 / 2)<< | < | > | >> 新搜尋